Цивільного процесу

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у форму­вання науково-педагогічної школи харківських процесуалістів: професори С. Ю. Кац та Б.М. Юрков, доценти М.М. Васильченко, Л. Я. Носко, О. М. Смецька, Т. М. Губарь, Ю.М. Чуйков.          

В останні роки під науковим керівництвом проф. В.В. Комарова захистили кандидатські дисертації 17 науковців: В.А. Бігун, С.В. Васильєв, В.Ю. Мамницький, В.В. Баранкова, Д.М. Сібільов, І.В. Удальцова, К.В. Гусаров, М.В. Жушман, Н.Ю. Сакара, С.О. Кравцов, Т.А. Цувіна, які нині працюють на кафедрі, та Д.Д. Луспеник, Г.П. Тимченко, Г.В. Фазікош, І.П. Тимошевська, Л.Г. Талан, С.О. Якимчук, які працюють за межами університету. Докторську дисертацію захистив К.В. Гусаров.

Троє науковців –   викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації під науковим керівництвом проф. В.І. Тертишнікова : Г.О. Світлична , О .В. Рожнов та О.В. Шутенко.

Науковці кафедри здійснюють наукові дослідження з актуальних проблем науки цивільного процесуального права. У 2011-2015 рр. наукові дослідження кафедри присвячені науковому напряму «Сучасний цивільний процес: стан та перспективи» в рамках цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності». Керівництво науковим напрямком здійснює проф. Комаров В.В.

З 2000 року опубліковані монографії:

Д.Д.Луспеник. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. Харків: Харків юридичний, 2006 (30,0 друк.арк.);

Комаров В.В., Радченко П.І., Сакара Н.Ю. Цивільна юрисдикція та підсудність (2,1 друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. –624 с.;

Комаров В.В., Гусаров К.В. Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції (2,12 друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.;

Комаров В.В., Баранкова В.В. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень (1,81 друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. –624 с.;

Комаров В.В. Фіксування цивільного процесу ( 1,12 друк.арк.) у виданні : Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.;

Комаров В.В., Рожнов О.В. Заходи процесуального примусу (0,7    друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.;

Бігун В.А. Питання міжнародного цивільного процесу (2,06 друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.;

Удальцова І.В . Наказне провадження: історія та сучасність (1,37 друк.арк.) у виданні :Теорія та практика судової діяльності. – К.: Атіка, 2007. –624 с.;

Удальцова І.В. Заочний розгляд справи ( 1,6 друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.;

Луспеник Д.Д. Доказові презумпції та фікції у розподілі обов’язків із доказування (0,5 друк.арк.) у виданні:Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. –624 с.;

Луспеник Д.Д. Провадження у справі до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання (0,75 друк. арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. –624 с.;

Луспеник Д.Д. Контроль за виконанням судових рішень (0,6 друк.арк.) у виданні: Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. –624 с.;

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія /В.В.Комаров, В.І.Тертишніков, В.В.Баранкова та ін.; За заг. ред.. професора В.В.Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с., 58,0 друк.арк.

Збірники нормативної літератури

Господарський процесуальний кодекс України : Із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2008 р./ Упорядники: В.В. Комаров, М.В. Жушман. – Х.: Право, 2008. – 128 с. ( 4 д.а.).

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: монографія /Н.Ю.Сакара.- Х.: Право, 2010,- 256 с. (13,4 друк.арк.   ).

К.В.Гусаров. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. – Х.: Право, 2010. – 352 с. (17,82 друк.арк. ).

 

Збірники нормативної літератури:

Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Вид. 5-е, перероб. та доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», -2010. – 632 с. (31,23 д.а.).

Окреме провадження : монографія /В.В.Комаров, Г.О.Світлична, І.В.Удальцова; за ред. В.В.Комарова.- Х.: Право, 2011.- 312 с. (19,5 друк.арк.);

Позовне провадження: монографія /В.В.Комаров, Д.Д.Луспеник, П.І.Радченко та ін.; за ред.. В.В.Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с. (34,5 друк.арк.);

Комаров В.В. «Facta logintur». Факти говорять (самі про себе). До 45-річчя кафедри цивільного процесу національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».Вид-во «Право», 2011 (5,1 друк.арк.);

Комаров В.В. Гражданское процессуальное право: проблемы методологии науки, дифференциации и унификации судебных процедур / Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. – т. 3.:   Гражданско-правовые науки. Частное право / под общ. ред. Н.С. Кузнецовой. – Харьков: Право, 2011.– С. 575-611 (1,5 друк.арк.).

Комаров В.В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України /В.В.Комаров. – Х.: Право, 2012. – 624 с,( 38 д.а.)

Комаров В.В., Гусаров К.В. в монографії Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: монография / под ред. Е.А.Борисовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2012. – 768 с. С. 705-767 (2,5 друк.арк.).

Комаров В.В. у співавт. Розвиток доктрини цивільного процесуального права / В.В. Комаров // Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права Україна / Н.С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданник ті ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2013. – С. 687- 757. – 2,0 друк. арк.

Гусаров К.В. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія /В.Л.Яроцький, В.І.Борисова, І.В.Спасибо-Фатєєва, І.В.Жилінкова та ін. /За ред. проф. В.Л.Яроцького. – Х.: Юрайт, 2013. – 272 с. (одноособово розд. 9 «Механізм судового захисту цивільних прав при перегляді судових рішень»- 2,0 друк. арк.)

Гусаров К.В. у співавт. «Правова доктрина України»: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 3: Доктрина приватного права /Н.С.Кузнєцова, Є.О.Харитонов, Р.А.Майданик та ін.; за заг. ред. Н.С.Кузнєцової. – 760 с. (у співавторстві з проф. Комаровим В.В. підрозділ 4.1. «Нарис становлення та розвитку науки цивільного процесуального права». – С.687-713). – 1,0 друк. арк.

Васильєв С.В.- Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації. – Харків: Еспада, 2013. – 432 с. – 27,0 друк.арк.

Гусаров К.В. Теорія і практика конституціоналізації нового законодавства України: монографія / відп. ред. Н.М.Пархоменко. – К.: Юридична думка, 2013. – 308 с. (у співавторстві) (одноособово – підрозділ 3.1 «Проблеми конституціоналізації цивільного процесуального права України», С. 216-245 , 2,2 друк. арк..

Гусаров К.В.( у співавт.) Михайлов М.М. Избранные произведения. М.: Статут, 2014. – 312 с. ( особисто – Краткий очерк о жизни и творчестве. – С. 8-26 , 1,5 друк.арк.

Кравцов С.О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди: монографія /С.О. Кравцов. – Х.: Право. 2014. – 232 с., 13,5 друк.арк.

Гусаров К.В.( у співавт.) Михайлов М.М. Избранные произведения. М.: Статут, 2014. – 312 с. ( особисто – Краткий очерк о жизни и творчестве. – С. 8-26 , 1,5 друк.арк.

Цувіна Т. А. Право на суд у цивільному судочинстві : монографія / Т. А. Цувіна. – Х.: Слово, 2015. – 281 с. (17,56 друк. арк.).

Співробітники кафедри брали участь у 140 вітчизняних та біля 50 міжнародних конференціях, зокрема:

– International Conference «MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE» (UK, S YORKSHIRE, SHEFFIELD, Oct. 2013).

– у міжнаролдній науково-практичній конференції «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.);

– Еволюция уявлень про злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини і покарання») Міжнародна науково-практична конференція м. Харків , 24 червня 2014 року);

– у міжнародній юридичній науково-практичній конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ ,27 лютого 2014 р.).

К.ю.н., ас. Ахмач Г.М. приймала участь у International scientific congress «Factors of legal progress. Science and practice», 16 May 2014. – Basel, Switzerland, Publishing Center of European International scientific league of lawyers «Consensus omnium». – Basel, 2014, p.

Доц. Васильєв С.В. приймав участь у Межд. науч.-практ. конф. «Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц» (Білорусь, м. Мінськ, 4-5 листопада 2014 р.).

Проекти:

Кафедра брала участь у спільному Европейському проекті TEMPUS TACIS (Joint European Project) No T_JEP-10318-97. Результатом цієї роботи була підготовка програми та навчально-методичного посібника з курсу «Міжнародний комерційний арбітраж» (автори проф. Комаров В.В., доц. Мамницькй В.Ю., доц. Радченко П.І., к.ю.н., ас. Сібільов Д.М., ас. Семенець О.І., асп. Гусаров К.В.).

Авторські свідоцтва:

В 2013 році викладачами кафедри створений «Навчальний електронно-інформаційний комплекс «Цивільний процес» . Автори: Проф. Комаров В.В., доц. Бігун В.А., доц. Баранкова В.В., доц. Васильєв С.В., проф. Гусаров К.В., доц. Жушман М.В., доц..Мамницький В.Ю.,доц. Радченко П.І., доц. Рожнов О.В., доц. Світлична Г.О., доц. Сібільов Д.М., доц. Сакара Н.Ю., доц. Удальцова І.В., к.ю.н.,ас.Кравцов С.О., к.ю.н.. ас.Цувіна Т.А., ас.Череватенко І.М., доц. Шутенко О.В., ас.Гузе К.А., к.ю.н.,ас.Шадура Д.М., та ас.Єфременко В.В. отримали свідоцтва державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс «Цивільний процес» № 48760 /дата реєстрації 13.04.2013 р./.