Цивільного права

Наукові школи та перспективні напрями досліджень, що ведуться на кафедрі:

Завідувачами кафедри за час її існування були:

професор В.М. Гордон (1922-1926), який організував успішну науково-дослідну роботу цивілістів. У 1924 р. вийшли дві його узагальнюючі роботи “Дух законов торговых» і «Система советского торгового права». В 1925 р. В.М. Гордон був обран дійсним членом Академії наук України;

професор С.І. Вільнянський (з 1944 по 1960 р.), який завжди прагнув до дослідження значних теоретичних проблем. Слід вказати на такі його праці, як «Обычаи и правила социалистического общежития» (1954), «К вопросу о системе советского права» (1957), «О кодификации советского гражданского права» (1957), «Защита чести и достоинства человека в советском праве» (1965), які у 1966 р. опубліковані під назвою “Советское гражданское право”;

професор М.В. Гордон (1960 по 1968 р.), роботи якого «Система договоров в советском гражданском праве» (1954), «Советское авторское право» (1955), «Наследование по закону и по завещанию» (1967), «Лекции по гражданскому праву» (1960) здобули глибоку повагу колег і спеціалістів-правознавців;

доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії України О.А. Пушкін (1968 по 1985 р.). Наукові інтереси його були різноманітними: вчення про юридичні особи, правові проблеми управління промисловістю, сімейні і житлові правовідносини. О.А. Пушкін підготував чимало наукових працівників. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації В.І. Борисова, В.І. Жуков, В.П. Жушман, Ю.І. Зіоменко, Л.П. Конєв, В.М. Леженін, А.А. Ромашенко, В.В. Сунцов;

кандидат юридичних наук, професор В.Л. Мусіяка (1985-1988 р.) автор двох монографій, багатьох статей, співавтор підручника з цивільного права;

доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії України Ч.Н. Азімов (1988 по 1993 р.) – автор багатьох монографій, серед яких “Гражданин, предпринимательство, закон” (1991), “Залоговое право” (1993), “Патентное право Украины” (1998)., значної кількості наукових статей, науково-практичних коментарів до чинного законодавства. У 1993 р Ч.Н. Азімов був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Р.Б. Шишка, В.М. Ігнатенко, В.Л. Яроцький, І.Й. Пучковська, О.С. Удовіченко, О.А. Загорулько, О.А. Явор, В.Ю. Чуйкова, В.М. Крижна, М.В. Мороз, В.П. Паліюк, Н.Є. Яркіна, О.М. Соловйов;

кандидат юридичних наук, доцент М.М. Сібільов (1993р.-1996р.) співавтор підручників з цивільного права (видання 1973 р., 1977 р., 2000р., 2004р.), автор значної кількості наукових статей. У 1993 р. він був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України;

кандидат юридичних наук, доцент В.М. Ігнатенко (1996р.- 2001р) співавтор підручника “Цивільне право України” (Частина перша) – 2000р, «Цивільне право України» у 2-х т. (2004 р.), автор значної кількості статей. Під його керівництвом захистила кандидатську дисертацію Н.В. Устименко.

З 2001 р. кафедрою керує доцент Борисова В.І., яка є співавтором підручників з цивільного права (1977 р., 2000р.), керівником авторського колективу та співредактор підручників Цивільне право України у 2-х т. (2004 р.), Сімейне право України (2004, друге видання – 2008 р.), Основи римського приватного права (2008 р.), текстів лекцій «Право інтелектуальної власності», «Договірне право України», автором монографії “Правовые основы предпринимательской деятельности“ (1998 р.), співавтором монографій «Правовий статус непідприємницьких організацій» (2006р.), «Корпоративне управління» (2007р.), «Правові проблеми комунальної власності» (2007р.), підручника «Правознавство» (2007р.), багатьох наукових статей, Коментарів до ЦК України. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації В.В. Астахов, Л.В. Афанасьєва, О.Ю. Літвіна, Б.П. Карнаух, С.В. Кривобок, Т.І. Бєгова, М.О. Спаська, В.Г. Піддубна, І.П. Жигалкін, О.М. Сибіга, у 2005 р. їй присвоєне звання заслуженого працівника освіти України.

 

Провідні вчені кафедри які здійснюють керівництво науковими напрямами та розробками на даний момент:

На кафедрі постійно працюють гуртки: під керівництвом доц. Янишена В.П., доц. Соловйова О.М., доц. Крата В.І., к.ю.н., ас. Таш´яна Р.І. У роботі гуртків приймають участь студенти, починаючи з 2 курсу навчання.

За звітний період у роботі гуртків брали участь понад 100 студентів.

Засідання гуртків проводяться регулярно, залежно від підготовки доповідей, але не менш ніж два рази на місяць.

Кафедрою теорії держави і права з 2000 року було опубліковано більше 500 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях. Зокрема видано монографії:

 1. к.ю.н. ас. Коробцова Н.В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини. Наукове видання. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 120 с. – 7,5 д.а
 2. В. І. Борисова, Л.М. Баранова, В.М. Ігнатенко, О.О. Первомайський, С.Є. Сиротенко. Правові проблеми комунальної власності: (За заг. ред. В.І. Борисової). — Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 144с. –-5,0 д.а.
 3. Корпоративне управління: //І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – X.: Право, 2007.— 31,25 д. а.
 4. Кривобок С.В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом: монографія . – Х.: Право, 2009. – 102 с. 8 друк. арк.
 5. І.П. Жигалкін «Установи як суб’єкти цивільного права»: монографія. – Х.: Право, 2010. – 168 с. 8,8 друк. арк.
 6. А.М. Ісаєв «Договір дарування за Цивільним кодексом України»: монографія. – Х.: Дьякопенко, 2010 – 224 с. 9,3 друк. арк.
 7. І.П. Жигалкін Установи як юридичні особи : монографія . – Х.: Право, 2010. – 168 с. 8,8 друк. арк.
 8. А.М. Ісаєв Договір дарування за Цивільним кодексом України: монографія . – Х.: Дьяконенко, 2010. – 224 с. 14 друк. арк.
 9. Р.І. Таш’ян Односторонні правочини в цивільному праві: монографія . – Х.: Право, 2010. – 102 с. 8 друк. арк.
 10. Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: Х.: монография. – Право, 2011. – 296 с. – 18,85 друк.арк.
 11. Ходико Ю.Є.Об´єкт іпотечного правідношення: Х.: монография. – Право, 2012. – 224 с. –   13 друк.арк.
 12. Харьковская цивилистическая школа: Право собственности – Харьков: монография, – Право, 2012. – 424 с. (рус. яз). – 17, 666 друк.арк.
 13. «Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб»: Колективна монографія /В.Л. Яроцький, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, І.В. Жилінкова та ін. /За наук. ред. проф. В.Л. Яроцького. Розділ 2. Механізм набуття та здійснення суб’єктивних цивільних прав юридичними особами – Х., «Юрайт», 2013. – 272 с. – С.31– 69, 1,5 друк. арк.
 14. «Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография» /В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Спасибо-Фатеевой. Фактическое воспитание и усыновление как семейная форма устройства на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения. Гл. 2 Харьков: Право, 2013. – 240 с. – С.201 – 219, 1,0 друк. арк. (рус.яз)
 15. Колективна монографія «Харьковская цивилистическая школа: антологія семейного права». Под. ред. проф. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х, «Право», 2013. // Глава Правовой режим имущества супругов, переданного в уставный капитал хозяйственного общества и частого предприятия. – С.91-110 – 0,8 друк.арк.
 16. Колективна монографія «Харьковская цивилистическая школа: антологія семейного права». Под. ред. проф. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х, «Право», 2013 // Предисловие- С.3 –10. – 0,5 друк.арк.
 17. Колективна монографія «Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія» /За наук. ред. проф. В.Л. Яроцького. – Х., «Юрайт», 2013. Глава «Здійснення корпоративного права» – 0,75 друк.арк.
 18. Колективна монографія «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» /За наук. ред. проф. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2013. Глава 1-3, 5,6 Розділу 1, § 1, 2 Глави 2 Розділу 2, § 2 Глави 4.– 4 друк.арк.
 19. «Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина» //підрозділ 3.1.1 // Правова доктрина України у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т.3: Доктрина приватного права України /Н.С.Кузнецова, Є.О.Харитонов, Р.А.Майданик та ін.: за заг. ред. Н.С. Кузнецової. С.433-452. – 1,0 друк.арк.
 20. «Механізм захисту суб’єктивних цивільних прав юрисдикційними органами» // Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / За наук. арк.. проф. В.Л. Яроцького. – Х.: Юрайт, 2013. – С. 195-216. 1,3 друк. арк.
 21. «Права и обязанности супругов по содержанию» //Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2013. – с. 111 – 134, 1,2 друк.арк.
 22. «Механізм здійснення суб’єктивних спадкових прав» //Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / В. Л. Яроцький, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. В. Жилінкова та ін.. / За наук. ред. проф.. В. Л. Яроцького. — Х.: Юрайт, 2013. — 272 с. — С. 143-164. — 1 друк. арк.
 23. «Проблемы наследования доли в общей совместной собственности» // Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография /В.К. Антошкина, В. И. Борисова, И. В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спсибо-Фатеевой. — Х.: Право, 2013. — 240 с. — С. 132-141, 0,4 друк.арк.
 24. «Коллизионные проблемы заключения и прекращения брака с иностранным элементом» /Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2013. – С. 64—82, 1,0 друк.арк.
 25. «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» (§4 глави 4 розділу 2 монографії: Організації колективного управління правами інтелектуальної власності /під заг. ред. проф. д.ю.н. І.В. Спасибо-Фатєєвої.– Х.: Право, 2013р.), 1 друк.арк.
 26. «Договор о прекращении права на алименты для ребенка в святи с передачей права собственности на недвижимое имущество» глава в монографії Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2013. –с. 183-191., 0,5 друк.арк.
 27. «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» (гл.4 розд. 2 §5 гл.1розд.2 розділу 1монографії: Організації колективного управління правами інтелектуальної власності /під заг. ред. проф. д.ю.н. І.В. Спасибо-Фатєєвої.– Х.: Право, 2013р.), 0,9 друк.арк.
 28. «Механізм здійснення суб’єктивних житлових прав» //Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / В.Л. Яроцький, В.І. Борисова, І.В. Спасібо-Фатєєва, І.В. Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В.Л. Яроцького. – Х.: Юрайт, 2013. – С. 116-142. – 1.08 друк. арк.
 29. «Договорно-правовые формы реализации права на жилище членов семьи: вопрос систематизации» //Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2013. – С. 164-182. – 0,75 друк.арк.
 1. «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» / За наук. ред. проф. І.В.Спасибо-Фатєєвої.- Х.: Право, 2013. Глава 7 Розділу 1 «Припинення некомерційних організацій», 0,5 друк.арк.
 2. «Гудвилл в системе имущественных правоотношений супругов» / Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография /В.К.Антошкина, В.И.Борисова, И.В.Жилинкова и др.; под. общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2013. – С. 142 – 150. 0,7 друк.арк.
 3. Защита прав юридических лиц их органами и учасниками// Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных гражданских прав и интересов// И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др. Харьков: Право, 2014. – 672 с., с.172-183 (в соавт. cо Спасибо-Фатеевой И.В.) – 0,5 друк. арк.
 4. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 1804-2014// редкол.: В.Я. Тацій (голов.ред.), Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – 616 с.: іл. – Розділ IV. Кафедра цивільного права, с. 264 – 275. – 1 друк. арк.
 5. Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія/ І.В. Спасибо-Фатєєва, В.І. Борисова, О.П. Печений та ін.; за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2013 – § 5 гл. 1 розд. 2, § 1, 2 гл. 3 розд. 2 – Релігійні організації с.225-250 – 1 друк. арк.; Загальні засади правового регулювання установ с.316- 335 – 1 друк. арк.; Навчальні заклади вищої освіти с. 335-355 – 1 друк. арк.
 6. 34. Проблеми правової відповідальності: монографія/ Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін..; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2014 – 348 с. – (Харківська школа). (у співав. з С.Н. Приступою) Компенсаційна функція цивільного права і цивільно-правова відповідальність: питання співвідношення та взаємозв’язку, с. 54-67 – 1 друк. арк.
 7. Цивільний і Господарський кодекси: 2004-2014 р.р.: монографія за заг. ред. проф. І.Спасибо-Фатєєвої. Рекомендовано до друку вченою радою НЮУ ім. Я. Мудрого прот. № 4 від 20.12. 2013 р.– Х.: Право, 2014, 204 с. Передмова; гл.1, § 1-3 Глави 2, § 1 Глави 3, Глава 4, § 1 Глави 6, § 3 Глави 7 – 3 друк.арк.
 8. 36. Защита субъективных гражданских прав и интересов //Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных гражданских прав и интересов // И.В. Спасибо-Фатеева, Сибилев М.Н., Яроцкий В.Л. и др. Харьков: Монографія за заг. ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2014, 672 с. § 2 Гл.2 Розд.2 (у співав. з В. Борисовою); §1 Гл.2 Розд. 3 (у співав. з Ю. Жорнокуй); § 3 Гл.1 Розд.2 (у співав. з Я. П’яновою); § 2 Гл.2 Розд.2 (у співав. з І.Спасибо); § 3,5,7 Гл.3 Розд.2, § 5 Гл.2 Розд.3. – 4 друк.арк.
 9. Відповідальність у приватному праві: монографія/ [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014 – 416 с. – (Серія «Про українське право») – Розд.ІІ, гл.4. Відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань – с. 258-274 – 1 друк. арк.
 10. Проблеми правової відповідальності: монографія /Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін.; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2014 – 348 с. – (Харківська школа). Проблеми відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань, с. 95- 113 – 1 друк. арк.
 11. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография //И.В. Спасибо-Фатеева, Сибилев М.Н., Яроцкий В.Л. и др. Харьков / под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – Возмещение имущественного вреда, С. 253-265. – 0,7 друк.арк.
 12. Проблеми правової відповідальності: монографія /Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін..; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2014 – 348 с. – (Харківська школа). Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави та умови застосування, С. 67-81. – 0,9 друк.арк.
 13. Защита прав и интересов в недоговорных регулятивных обязательствах /Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В.Спасибо-Фатеева, М.Н.Сибилев, В.Л.Яроцкий и др.; под общ. ред. И.В.Спасибо-Фатеевой.-Харьков: Право, 2014.- 672 с., с. 528-537 – 0,5 друк.арк.
 14. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Х. : Право, 2014. – 672с. – Защита личных неимущественных прав человека, С.601-611. – 0,5 друк. арк.
 1. Цивільний і Господарський кодекси: 2004 – 2014 рр. : Монографія / за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої// Рекомендовано вченою радою прот. №4 від 20.12. 2013 р. – Х.: Право, 2014, Гл. 3 § 3 Результати інтелектуальної, творчої діяльності, Гл. 5 Зобов’язання: підстави виникнення та припинення, Гл. 7 § 4 Комерційне посередництво. – 1,6 друк.арк.;
 2. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография / под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой//Х.: Право, 2014. Крат В.И. раздел 2 главы 3 § 9 Фраудаторный иск; раздел 3 главы 1 § 3 Защита прав участников общей долевой собственности; главы 4 § 4 Защита прав на торговые марки– 1,7 друк.арк.
 3. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография//И.В. Спасибо-Фатеева, Сибилев М.Н., Яроцкий В.Л. и др. Харьков / под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – Возмещение имущественного вреда, С. 253-265 – 0,7 друк.арк.
 1. Цивільний і господарський кодекси: 2004-2014 р.р.: монографія/ І.В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, Ю. В. Мица та ін. За заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. — Х.:Право, 2014. — С. 147-175. – 1,5 друк. арк.
 2. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2014. – 672 с. – С. 129-143, 222-233, 282-293, 308-318, 397-406. – 3 друк. арк.
 3. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.; под. общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой.- О видах обеспечения исполнения обязательств как способах защиты// – Харьков: Право, 2014.- 672 с. – С. 108-118. – 0,6 друк. арк.
 4. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилёв, В.Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014 Защита права частной собственности (некоторые аспекты проблемы) – С. 345—355 – 1 друк.арк.
 5. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – Виды субъектов права на защиту с. 164-172. – 0,7 друк. арк.
 6. Харьковская цивилистическая школа защита субъективных гражданских прав и и интересов. Монография// И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой Х. Право, 2014. – Защита прав участников отношений страхования с. 518-528. – 0,5 друк.арк.
 7. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – 672с., Защита прав интеллектуальной собственности. Судебная защита авторских и смежных прав, § 1, 2 главы 4 раздела 3, с. 558 – 581 – 1,3 друк.арк.
 1. Колізії суб’єктивних цивільних прав: монографія /М.В.Ус. – Х.: Право, 2014 р. – 224 с. – 13,02 друк. арк.
 2. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов/ под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – С. 45-58; 327-344 – 1,4 друк. арк.
 3. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография / И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – Охрана и защита прав детей в ипотечных правоотношениях С. 646-654. – 0,43 друк.арк.
 1. Укладення договорів на торгах: монографія / Л.М. Долгополова. – Х.: Право, 2014. – 184 с. – 9,8 друк.арк.
 2. Вина як умова цивільно-правової відповідальності: монографія / Б. П. Карнаух. – Х. : Право, 2014. – 224 с. – 13,02 друк. арк.
 3. Проблеми правової відповідальності: монографія /Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін..; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2014 – 348 с. – (Харківська школа). Вина в цивільному праві . – С. 82–95. – 0,8 друк. арк..
 4. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов/ И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2014. – Охрана и защита прав саморегулируемыми организациями и другими объединениями субъектов предпринимательской деятельности С. 191-203. – 0,9 друк.арк.
 1. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: Монография /И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – Защита жилищных прав сторон договора коммерческого найма (аренды) жилища С. 487-498, – 0,5 друк.арк..
 2. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов// И.В. Спасибо-Фатеева, Сибилев М.Н., Яроцкий В.Л. и др. Харьков, За заг. ред. д.ю.н., професора І.В.Спасибо-Фатєєвої – Харьков: Право, 2014. – Защита жилищных прав сторон договора коммерческого найма (аренды) жилища С. 487-498, – 0,5 друк. арк.
 3. 62. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой// – Х.: Право, 2014 раздела 3 Гл. 3 § 2 Защита прав и интересов сторон договора дарения. – 0,7 друк. арк..
 4. Вина як умова цивільно-правової відповідальності: монографія / Б. П. Карнаух. – Х. : Право, 2014. – 224 с. – 13,02 друк.арк.
 5. Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014 – 416 с. – Серія «Про українське право» – проф. І.В. Спасибо-Фатєєва.
 6. Колізії суб’єктивних цивільних прав: монографія /М.В.Ус. – Х.: Право, 2014 р. – 224 с. – 13,02 друк. арк.
 7. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 1804 -2014 р.р. // редкол.: В.Я. Тацій (голов.ред.), Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. – 616 с.: Борисова В.І. – Розділ IV. кафедра цивільного права, с. 264 – 275. – 1 друк. арк
 1. Проблеми правової відповідальності: монографія /Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін..; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2014 – 348 с. – (Харківська школа). (протокол №11 від 27.06.2014 р.), 21,5 друк.арк.
 2. Укладення договорів на торгах: монографія / Л.М. Долгополова. – Х.: Право, 2014. – 184 с. – 10,7 друк.арк.
 3. Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных гражданских прав и интересов //И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др. Харьков: Право, 2014. – 672 с.
 4. Харьковская цивилистическая школа: обьекты гражданских прав: монография / И.В. Спасибо-Фатеева, В.И. Крат, О.П. Печеный и др.; под общ. ред И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2015. – 720 с. 15,5 друк.арк.

 

Отримані авторські свідоцтва та патенти:

02.08.2013 рік – Отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс з Цивільного права (частина перша)» («НЕІК з Цивільного права (частина перша)»):

Борисова В.І., Баранова Л.М., Ісаєв А.М., Крат В.І., Кривобок С.В., Яркіна Н.Є., Таш’ян Р.І., Балюк В.М., Іванов А.М., Казанцев С.В., Жигалкін І.П., Ігнатенко В.М., Коробцова Н.В., Печений О.П., Пучковська І.Й., Соловйов О.М., Спасибо-Фатєєва І.В., Сурженко О.А..

02.08.2013 рік – Отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс з Цивільного права (частина друга)» («НЕІК з Цивільного права (частина друга)»):

Борисова В.І., Баранова Л.М., Замуравкіна Р.М., Ігнатенко В.М., Крат В.І., Кривобок С.В., Новохатська Я.В., Янишен В.П., Казанцев С.В., Коробцова Н.В., Печений О.П., Пучковська І.Й., Сиротенко С.Є., Соловйов О.М., Спасибо-Фатєєва І.В., Сурженко О.А..