Трудового права

На кафедрі сформувалися наукові школи:

наукова школа під керівництвом к.ю.н., доц. Жернакова В.В. займається дослідженням теоретичних проблем загальної частини трудового права України. Він керує аспірантами Орловою Н.Г., Корнєвою П. та здобувачами кафедри.

Д.ю.н., проф. Прилипко С.М. займається проблемами соціального забезпечення. Він здійснює наукове керівництво роботами здобувачів кафедри, аспіранта Малиновської К.А.

Д.ю.н. проф. Ярошенко О.М. займається теоретичними проблемами трудового права. Він здійснює керівництво науковими роботами здобувачів кафедри, аспіранта Луценко О.Є

Наукова школа під керівництвом д.ю.н. проф. Слюсара А.М. займається дослідженням проблем трудових правовідносин, суб’єктів трудового права. Він здійснює керівництво аспірантами Думою О.О., Тимошенком Д. та здобувачами кафедри.

Наукова школа під керівництвом к.ю.н., доц. Сільченка С.О. займається проблемами соціального страхування. Він здійснює наукове керівництво здобувачами кафедри.

На кафедрі працює студентський науковий гурток з трудового права та права соціального забезпечення. В його роботі щорічно приймають участь студенти денних інститутів/факультетів. Роботою гуртка керує доц. Кравцов Д.М. Чисельність гуртківців – по 35-50 студентів. Учасники наукового гуртка приймають активну участь у Всеукраїнських наукових студентських конкурсах и конференціях, щорічно займають призові місця та отримують дипломи.

Монографії:

2005 рік: Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення: Монографія. – Х.:, Золоті сторінки, 2005. – 204 с. (10,5 д.а.).

2006 рік: 1) Проф. д.ю.н. Прилипко С.М. Проблеми теорії права соціального забезпечення. Монографія. – Х. : ПП “Берека-Нова”, 2006. – 264 с.– 16,5 д.а.; 2) Проф. д.ю.н. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с. – 20,7 д.а.

2008 рік: 1) Проф. к.ю.н. Жигалкін П.І., проф. д.ю.н. Прилипко С.М., проф. д.ю.н. Ярошенко О.М. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: Монографія. – Харків: Вид-во ПП «ФІНН», 2008. – 544 с. – 28, 5 д.а.

2009 рік: 1) Проф. д.ю.н. Прилипко С.М.: Монографія «Кодифікація трудового законодавства». – Х.: ФІНН, 2009. – 556 с. – 29 д.а.; 2) Проф. д.ю.н. Ярошенко О.М., доц. к.ю.н. Гончарова Г.С., доц. к.ю.н. Сільченко С.О., доц. к.ю.н. Цесарський Ф.А.:: Монографія «Коллективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації». – Х.: Право, 2009 – 240 с.– 15 д.а.; 3) Ас. к.ю.н. Швець Н.М.: Монографія «Право на страйк та умови його реалізації». – Х.: Право, 2009. – 224 с. – 10,00 д.а.

2011 рік: 1) С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Л.Ю. Величко – Монографія. «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики».– Х.: ФІНН, 2011. – 232 с. (11,44 д.а.); 2) А.М. Слюсар. Монографія: «Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект»– Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 336 с. (15,3 д.а.); 3) С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук, Монографія: «Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний сан та перспективи розвитку» – Х.: Видавництво «ФІНН», 2011. – 256 с. (12,09 д.а.); 4) О.М. Ярошенко, І.О. Лосиця, С.М. Прилипко, Д.В. Трубіцин, Монографія: «Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України». – Х.: ФІНН, 2011. – 224 с. (11, 16 д.а.); 5) О.М. Ярошенко, В.В. Андріїв, О.В. Москаленко, С.М. Прилипко. Монографія: «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект». – Х.: ФІНН, 2011. – 280 с. (13, 32 д.а.)

2012 рік: 1) Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект / Монографія / За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2012. – 256 с.; 2) Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики / Монографія / За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2012. – 312 с.; 3) Жернаков В.В., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. «Договір як універсальна правова конструкція» із серії «Харківська правова школа» (2012 р.).

2013 рік: 1) «Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження» // Монографія / За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2013. – 288 с. (12,6 д.а.); 2) «Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці2 // Монографія / За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2013. – 360 с. (16,07 д.а. ); 3) «Актуальні питання правового регулювання інвестиційних відносин» // Монографія. – К.: Ред. журн. «Право України; Х.: Право, 2013. – 196 с. (12,25 д.а.)

2014 рік: 1) Держава та її органи як суб’єкти трудового права: теоретико-правовий нарис // Монографія: К.В. Гончарова, Ю.Ю. Івчук, С.М. Прилипко / за наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2014. – 288 с. (16,7 д.а.); 2) Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Монографія: Ю. М. Бурнягіна, Н. М. Вапнярчук, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, М. О. Кабаченко, О. Є. Луценко / За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2014. – 336 с. (15,8 д.а.); 3) Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України // Монографія: А.Я. Бартків, Н.М. Вапнярчук, В.В. Юровська / за наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Юрайт, 2014. – 192 с. (13,11 д.а.); 4)Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці // Монографія: Ю.М. Бурнягіна, М.О. Кабаченко, О.Є. Луценко, Н.І. Поклонська, С.М. Прилипко, В.О. Радіонова-Водяницька, А.М. Юшко. / за наук. ред.. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Юрайт, 2014. – 288 с. (14,29 д.а.); 5) Ю.М. Бурнягіна, Монографія: «Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження». – Х.: Юрайт, 2014. – 224 с. (20,0 д.а.)

2015 рік: Проблеми правової відповідальності: Монографія // Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін..; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2014. – 348 с. – (Харківська правова школа). – Р. IV Відповідальність у трудовому праві. – С. 114-136 (1,5 д.а.).

Статті:

2000 рік – 22 статей; 2001 рік – 29 статей; 2002 рік – 9 статей; 2003 рік – 14 статей; 2004 рік – 12 статей; 2005 рік – 8 статей; 2006 рік – 17 статей; 2007 рік – 62 статті; 2008 рік – 16 статей; 2009 рік – 34 статті; 2010 рік – 28 статей; 2011 рік – 33 статті; 2012 рік – 30 статей; 2013 рік – 42 статті; 2014 рік – 49 статей; 2015 рік – 22 статті.

Статті в міжнародних виданнях:

2009 рік: 1) Кравцов Д.М. Материальная ответственность работников на основании контракта – Права и интересы сторон в отношениях, регулируемых нормами трудового права: актуальные проблемы согласования и защиты: Межвузовский сборник научных статей / отв. ред. В.А. Абалдуев. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. – С. 138-146 (0,5 п.л.).

2011 рік: 1) Ярошенко О.М. Трудовое право Украины: современное состояние и перспективы развития. Юридическая наука и образование. – Екатеринбург. – 2011. – №4. – С. 149 – 157.В соавторстве с С.Н.Прилипко (0,5 п.л.);

2) Ярошенко О.М. К вопросу об отличиях пробелов от смежных юридических категорий: на примере трудового права. Трудовое право в России и за рубежом. – 2011. – №2. – С. 47 – 49. (0,5 д.а.);

3) Кравцов Д.М. К вопросу об основаниях и условиях привлечения работников к материальной ответственности // Проблемы государственно-правового развития Украины и России в условиях глобализации: сб. науч. стат. по материалам междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 24 июня 2011 г. – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2012. – стр. 90-102 – обсяг 0,6 д.а.

2013 рік: 1) Жернаков В.В. О некоторых закономерностях развития трудового права // Науковий журнал «Трудовое право в России и за рубежом» (м. Москва, Російська Федерація), № 4, 2012. – С.10-12 (0,5 д.а.);

2) Жернаков В.В. Свобода труда и запрещение принудительного труда в современном трудовом праве // Вестник Пермского университета. – 2013. – Випуск 3 (21). – С. 89-96 (0,5 д.а.);

3) Ярошенко О.М. Рецензия на книгу «Коллективные договоры и соглашения как источники современного трудового права (теория и практика)» / Е.А. Волк, К.С. Костевич, К.Л. омашевский. – Минск: Амалфея, 2012 // Трудовое и социальное право. – 2012. – №3. – С. 57, 58 (0,2 д.а.);

4) Гончарова Г.С. Обсуждаем новый проект Трудового кодекса в Украине // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. ­– Курск. ­– 2013. ­– С. 114-117. (0, 5 д.а.);

5) Свічкарьова Я.В. «Дистанционная работа в Украине: вопросы правовой регламентации» // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, РФ 2013 – №2 (80).

6) Свічкарьова Я.В. Работа по вызову: опыт зарубежных стран // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- 2014.- №2. 7)

2014 рік: 1)Ярошенко О.М. Основные принципы дисциплинарной ответственности в трудовом праве // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов: Ежемесячное научное издание / под ред. В.В. Иванова. – Курск: Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2013. – С. 69-73.

(0,5 д.а.);

2) Прилипко С.М. Decision support systems – the help for vocational guidance of law graduates, Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал – Кишинев: Изд-во SRL «Cetatea de Sus», 2014. – № 1/2. – С. 187-191;

3) Гончарова Г.С. Обсуждаем новый проект Трудового кодекса в Украине // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск – 2014 г. (0,5 д.а.);

4) Сільченко С.О. Теоретические аспекты категории «социальный риск» и развитие права социального обеспечения / С. Сильченко // Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 1. – С. 58–61 (0,5 д.а.);

5) Свічкарьова Я.В. Работа по вызову: опыт зарубежных стран // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- Курск, 2014.- №2. (0,6 д.а.); 6) Свічкарьова Я.В. Право на страйк: від теорії до практики реалізації // Jurnalul juridic national: teorie si practică (Нациоанльный юридический журнал: теория и практика): Научно-практическое издание Республики Молдова. – № 6 (10). – 2014 (стаття перебуває в редакції) (0,5 д.а.)

7) Швець Н.М. Право на страйк: від теорії до практики реалізації, Jurnalul juridic national: teorie si practică (Нациоанльный юридический журнал: теория и практика): Научно-практическое издание Республики Молдова;

8) Черкасов О.В. Дифференциация специальной дисциплинарной ответственности в трудовом праве: сравнительно-правовой аспект, Правовой журнал «Legea și viața» / Министерство юстиции Республики Молдова.

Конференції:

2010 р. – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення», яка проходила 8-9 жовтня 2010 р. у м. Харкові у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого;

– Міжнародний науково-практичний конгрес «Розвиток вищої освіти в Україні: співпраця держави, бізнесу і університетів», який проходив 24 березня 2010 року в м. Києві; Міжнародна наукова конференція молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2010 року», яка проходила 23-24 листопада 2010 року у м. Харкові у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого;

– Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Бєларусь» (21-22 октября 2010 г., г. Минск) / редкол.: Ч.Н. Колядко (гл. ред.) . – Минск: Позитив-центр, 2010;

– Міжнародна науково-практична конференція «Становлення, функціонування та розвиток правових систем сучасності: проблеми науки і практики», присвяченої 145-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, 23 квітня 2010 р.) / Упоряд. та відповід. ред. І.С. Канзафарова;

– М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2010; 6-ая Международная научно-практическая конференция Современное состояние законодательства и науки трудового права и права социального государства: материалы (г. Москва, 26-29 мая 2010 г.) / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2010;

– Міжнародна науково-практична конференція „Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності та демократичного розвитку”, м. Харків, 16 червня 2010 р.;

– Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Від громадянського суспільства – до правової держави»: 26-27 лютого 2010 р., м. Харків; Науково-практична конференція «Інноваційне суспільство», м. Харків, 10 листопада 2010; Пермський конгрес вчених-юристів (Пермський державний університет, м. Перм, Російська Федерація, 22.10.2010 р.).

2011 р.– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення», яка проходила 7-8 жовтня 2011 р. у м. Харкові у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

– ІІ Міжнар. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери» / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьоміна. – Одеса: Фенікс, 2011; Международная научно-практическая конференция: «Проблемы реализации права и юридическая ответственность», Российская Федерация, г. Архангельск, 4-5 февраля 2011 г.;

– Научно-практическая конференция «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию», Российская Федерация, г. Москва, 29 апреля – 1 мая 2011 г.;

– Міжнародна науково – практична конференція «Формування європейського правового простору: історія і сучасність», проведена Національною академією правових наук України спільно з НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України 20 травня 2011 року у м. Харкові в рамках V Всеукраїнського фестивалю науки.

2012 р. – Науково-практична конференція «Труд иностранцев в России: проблемы и перспективы правового регулирования» (Інститут держави і права Російської академії наук, м. Москва, Російська Федерація, 19 квітня 2012 р.);

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи України» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 25-26 травня 2012 р.);

– Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.);

– Международная научно-практическая конференция «Проблемы государственно-правового развития Украины и России в условиях глобализации», г. Москва, ООО «НИПКЦ Восход-А», 2012;

– Міжнародна науково-практична конференція «Кримські юридичні читання», 11 травня 2012 року, м. Сімферополь.

2013 – V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення», яка проходила 27-28 вересня 2013 р. у м. Харкові у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

– Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про працю та соціальне забезпечення: проблеми та перспективи», яка проходила в режимі on-line (м. Омськ, Російська Федерація, 25 січня 2013 р. в Омській юридичній академії);

– Московський юридичний тиждень; XIV Щорічна міжнародна науково-практична конференція юридичного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова та V Міжнародна науково-практична конференція «Кутафінські читання» (26-28 листопада 2013 р., м. Москва, Російська Федерація);

– Міжнародна наукова конференція «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій», м. Київ, Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України (20–21 лютого 2013 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України (м. Харків, 20-21 листопада 2013 р.); V Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (Российская Федерация, г. Москва, 3 апреля 2013 г.);

– XXI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності» (м. Ялта, 16-18 вересня 2013 р.);

Міжнародний форум “Наука, інновації, технології-2013” (м. Київ, 15-17 жовтня 2013 р.); V Міжнародна науково-практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (м. Київ, 11-13 листопада 2013 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини – європейський вимір України»: матеріали, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р.;

– ІХ міжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів, аспірантів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», м. Луганськ, 10-11 квітня 2013 р.;

– Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции РФ, Тверь, 17-18 мая 2013 года; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства», 12-13 квітня 2013 року м. Кіровоград. (Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету);

– Міжнародна науково-практична конференція «Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В.Васьковського» (м.Одеса, 17 травня 2013р.).

2014 р. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку», яка проходила 3-4 жовтня 2014 р. у м. Харкові у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого;

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства» 5 – 7 червня 2014 р. в Сумському державному університеті (м. Суми);

– «Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні»: міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 14 листопада 2014 р.);

– Науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження Олексія Даниловича Зайкіна, 2 квітня 2014 р., Російська федерація, м. Москва; – V міжнародна науково-практична конференція «Поняття та категорії юридичної науки. До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук М.І. Палієнка (Київ, 18 листопада 2014р.);

– XXIII Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции», Российская Федерация, г. Москва, март 2014 года;

– Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 14-15 березня 2014 р.).

2015 р. 1. Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», Словацька республіка, м. Кошице, Факультет права Університету Павла Йозефа Шафарика, 27-28 лютого 2015 року.1

Авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №40293 База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з трудового права України», автори: С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін..) від 21.09.2011 р.