Теорії держави та права

У сучасний період кафедра теорії держави і права активно займається дослідженням актуальної наукової тематики, подоланням вузьконормативного підходів до правових явищ як у науковій діяльності, так і у викладанні.

На кафедрі сформувалася низка наукових напрямків, які визначаються своєрідністю досліджуваної проблематики та методології її вирішення. При цьому кафедра прагне розвивати, переосмислювати, оновлювати ту наукову спадщину, яка була накопичена попередніми поколіннями науковців. Зокрема, йдеться про роботи професора кафедри М.В.Цвіка, який у пострадянський період займався питаннями праворозуміння, демократії, поділу влади тощо. Важливу частину наукового доробку кафедри становлять роботи В.М.Горшеньова у сфері юридичного процесу і юридичної деонтології. Тим самим, з одного боку, підтримується наступництво поколінь науковців, а з іншого боку, науковий пошук убезпечується від догматизації і консервування.

Один зі згаданих напрямків очолює завідуючий кафедри професор О.В.Петришин. Цей напрямок охоплює питання дисциплінарного статусу теорії держави і права, методології права, механізму держави, правових форм діяльності держави, реалізації прав і свобод людини і громадянина, юридичних аспектів євроінтеграції, верховенства права, джерел права, принципів демократії та ін. Професором О.В.Петришиним та його учнями опубліковано низку робіт у сфері сучасних методів дослідження правових явищ, природи держави, теорії державного управління і функцій держави, державного апарату, змісту принципу верховенства права, соціальних підвалин права, права і економіки, юридичної термінології тощо. Серед вчених кафедри, які також опікуються цими питаннями можна згадати професорів О.Р.Дашковську, І.В.Процюка, доцентів І.В.Бенедика, І.О.Билю-Сабадаш, М.А.Вороніну, Л.Л.Богачову, Д.В.Лук’янова, С.М.Олейнікова, М.Г.Хаустову, Г.О.Христову, Г.В.Чапалу, асистентів Є.А.Гетьмана, Ю.С.Размєтаєвої та ін.

Інший напрямок, що активно розробляється на кафедрі, охоплює фундаментальні питання теорії права. Йдеться про роботи професора С.П.Погребняка та його учнів і однодумців, які розвивають вчення про принципи права. Крім того, варто відзначити праці доцента В.С.Смородинського у сфері теорії правосуддя і юридичних аспектів функціонування держави, доцента Г.О.Христової у сфері прав людини, доцента Д.О.Вовка у царині співвідношення права і релігії і свободи віросповідання та ін., асистента О.О.Уварової з питань теорії правозастосування, юридичної аргументації, недержавного права.

На кафедрі активно розвиваються також компаративістські дослідження. Праці у сфері мусульманського і традиційного права опубліковані доцентами Д.В.Лук’яновим і М.А.Вороніною. Доцент Д.О.Вовк розробляє концепцію правової традиції та можливість її застосування у порівняльно-правових дослідженнях. Роботами професорів Г.Г.Демиденка, О.В.Зінченко, доцента М.Г.Окладної представлений напрямок з вивчення історії вчень про державу і право.

Протягом 2011-2015 рр. науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів проводиться в межах цільової комплексної програми «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України», відповідно до наукового напрямку «Проблеми формування національної правової системи України». Керівництво роботою кафедри у межах цієї програми здійснює завідуючий кафедри професор О.В.Петришин.

Кафедрою теорії держави і права з 2000 року було опубліковано більше 350 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях. Зокрема видано монографії:

 1. Лукьянов Д.В. Религиозно-правовая семья: понятие, характерные черты и структура / Д.В. Лук’янов. – Харьков: Штрих, 2003. – 48 с.;
 2. Дашковська О.Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 224 с.
 3. Лук’янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання). Монографія. – Х.: Право, 2007. – 320 с.;
 4. Христова Г.О., Смірнова О.С. Проблеми законодавчого забезпечення ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених осіб в Україні/ За ред. Христової Г.О. – Харків: НТМТ, 2007. – 120 с.
 5. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика). – Харків: Право, 2008. – 240 с.;
 6. Хаустова М.Г. Національна правова система за умови розбудови правової демократичної державності в Україні: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 160 с.;
 7. Правова система України: історія, стан та перспективи. В 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – 728 с.;
 8. Пушняк О.В. Право і час: Монографія. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 176 с.;
 9. Вовк Д. О Право і релігія: загальнотеоретичне дослідження. – Х.: Право, 2009. – 220 с.;
 10. Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави: Монографія. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 216 с.
 11. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / [А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.]; відп. ред. В.С. Бігун. – К.: Вид-во «Реферат», 2009. – 316 с.
 12. Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування. / Ахтирська Н. М., Кочемировська О. О., Христова Г. О. та ін. – К.: ТОВ «К.І.С.», 2010. – 124 с.
 13. Кочемировська О. О., Христова Г. О. Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи. Монографія. – Харків: Райдер, 2010. – 200 с.
 14. Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – Х. : Право, 2010. – 275 с.
 15. Зінченко О.В. Б. М. Чичерін – провідний теоретик лібералізації Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть): Монографія / О.В.Зінченко. – Харків: НТМТ, 2010. – 134 с.
 16. Зінченко О.В. Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії (1906−1917 рр.): Монографія / О.В.Зінченко. – Харків: НТМТ, 2010. – 180 с.
 17. Зінченко О.В. Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії (1906−1917 рр.): Монографія / О.В.Зінченко. – Харків: НТМТ, 2010. – 180 с.
 18. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка / упоряд.: О.В. Петришин, С.В. Шевчук, О.Р. Дашковська та ін.; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х.: Право, 2010. – 272 с.
 19. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2 т. – К.: Логос, 2010. – 879 с.
 20. Правовые проблемы определенияи реализации государственного суверенитета на современном этапе: монография / С. Г. Серегина [и др.] ; под общ. ред.: А. К. Сковикова, И. В. Яковюка ; Ин-т деловой карьеры, НИИ гос. строительства и местного самоуправления, Нац. акад. прав. наук Украины. – М.: ООО “НИПКЦ Восход-А”, 2010. – 320 с.
 21. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. Наук України, – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.
 22. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. – Харьков: Право, 2011. – Т. 1. Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины / под общ. ред. М. В. Цвика, А. В. Петришина.
 23. Демиденко Г.Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый. Научно-популярный очерк. – Х.: Право, – 492 с.
 24. Місцеве самоврядування: термінологічний словник / Під загальною редакцією віце-прем’єр-міністра України Тихонова В. М. – Х.: Фактор, 2011. – 240 с.
 25. Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика: монографія / О.О. Уварова. – Харків “Друкарня Мадрид”, 2012. – 196с.
 26. Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: Монографія. – Х. : Право, 2012. – 192 с.
 27. Европейская интеграция: проблемы теории и практики : монография / под ред.: И. В. Яковюк, А. К. Сковиков. – М. : Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2012. – 279 с.
 28. Вовк Д.О. Християнська правова традиція як категорія теорії права / наук. ред. О. В. Петришин. – Х.: Юрайт, 2013. – 64 с.
 29. Зінченко О.В. Представники України в Державній Раді Російської імперії 1906-1917 років. – Харків: НТМТ, 2013. – 250 с.
 30. Размєтаєва Ю.С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: монографія / Ю. С. Размєтаєва. – Х.: „Финарт”, 2013. – 196 с.
 31. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія / Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, С. Г. Серьогіна (та ін.); за заг. ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 336 с.
 32. Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1 Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В.Я. Тацій, О.Д. Святоцький, С.І. Максимов та ін.; за заг. ред. О.В. Петришина. – Х.: Право, 2013. – 976 с.
 33. Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції: загальнотеоретичний аналіз: монографія. – Х.: Право, 2013. – 760 с.
 34. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: монографія / за заг. ред. І. В. Яковюка. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 208 с.
 35. The Legal system of Ukraine: past, present, and future»: in 5 vol. – Kyiv: Edit. Office of the journal «Law of Ukraine», Kharkiv: «Pravo», 2013. – Vol. 1. – 806 с.
 36. Черкас М. Є. Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання: монографія. – Х.: Право, 2014. – 156 с.
 37. Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди: монографія. – Х.: Право, 2014. – 192 с.
 38. Гетьман Є. А. Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання: монографія. – Харків: Оберіг, 2014. – 308 с.
 39. Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології: монографія / К. О. Трихліб. – Х.: Право, 2015. – 224 с.
 40. Соколова І.О. Правовий режим як категорія правової науки: монографія / І.О. Соколова. – Х.: Право, 2014. – 152 с.
 41. Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов’язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) / Упорядник О. О. Уварова. – Х.: Видавництво «НТМТ», 2015. – 150 с.
 42. Свобода релігії і свобода слова після Charlie Hebdo : збірка есе до круглого столу Харківського юридичного товариства 25 лютого 2015 року / Упорядники Д. Вовк, О. Уварова. – Харків, 2015. – 100 с.

 

Іноземні публікації:

 1. Yakoviuk I. V. European Union: in search for balance between national and supranational interests / I. V. Yakoviuk // PolitBook. – 2012. – № 3. – C. 156–170;
 2. Yakoviuk I. V. Imperial Model as a Basis for Development of the European Union at the Present Stage / I. V. Yakovyuk // WEST-OST-REPORT : International Forum for Science and Research (Berlin). – 2012. – № 4. – Р. 86–95.
 3. Lukianov V. Prospects for the Introduction of Islamic Law in Europe // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach / Edited by: William E. ButlerOleksiy V. Kresin. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015. – P. 452 – 472;
 4. Vovk D. O. The supremacy of law doctrine in religious and mixed legal systems: is it possible? // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach / Edited by: William E. ButlerOleksiy V. Kresin. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015. – 409-421.

 

З 2000 року кафедра брала участь у більше ніж 250 конференціях, зокрема міжнародних:

 1. Міжнародний семінар «Європейський Cоюз та Гендер», організований Міжнародним фондом ім. Гайнріха Бьолля для лідерів правописного руху Чехії, Польщі, Словаччини та України (Бельгія, м. Брюсель, 23-26 лютого 2009 р.);
 2. Міжнародний тренінг «Судовий розгляд справ щодо насильства проти жінок» (Європейська програма Interights) (м. Лондон, 11-12 липня 2009 р.);
 3. Міжнародний семінар «Ефективна «дорожня карта» захисту прав людини та забезпечення гендерної рівності» (Німеччина, м. Берлін, 4-8 жовтня 2010 р.);
 4. Міжнародна наукова-практична конференція «Схід Європи: політика Європейського Союзу по відношенню до східних сусідів» (Німеччина, м. Берлін, 7-8 жовтня 2010 р.);
 5. International conference on comparative law «Comparative law in Eastern and Central Europe» (м. Олштин, Польща, 17 – 18 березня 2011 р);
 6. Symposium “Government Policies and Civil Resposibility for Preventing Gender Discrimination and Violence against Women” (Туреччина, 6-7 мая 2013 г.);
 7. Международная научно практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы» (г. Кишинев, 28, 29 марта 2014 г.);
 8. Міжнародний семінар «Підвищення ефективної освіти за допомогою Хрестоматії по правах біженців» (м. Тбілісі, Грузія, 7-10 липня 2014 р);
 9. Міжнародна наукова конференція «Польща та Україна після 2014 року. Інновації в міжнародних відносинах: вища освіта, громадянське суспільство, транскордонне співробітництво» та заключна сесія програми „Філософія прав людини” (м. Пшемисль, Польша, 11-16 вересня 2014 р.);
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (м. Братислава, Словацька Республіка 19-20 вересня 2014 р.);
 11. International scientific comference “Religion in the context of globalization: legal aspects of the functioning of religious organizations” (Jagiellonian University, Krakow, Poland, 4 – 6 November 2014);
 12. Международная научно-практическая конференція «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (г. Кишинев, Республика Молдова, 7-8 ноября 2014 г.);
 13. Regional workshop “Mapping the way forward to provide sufficient and accessible support services in response to violence against women and girls”, organized by the Council of Europe, UN Women and the Ministry of Social Welfare and Youth in Albania (Tirana, Albania, 4-5 December, 2014);
 14. International conference «II Forum of young lawyers of Central and East Europe» (Wroclaw University, Wroclaw, Poland, 22-23 April 2015);
 15. Working meeting of national researchers from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine «Mapping obstacles, remedies and good practices for women’s access to justice» (12 May 2015, Council of Europe, Strasbourg);
 16. International Conference «Challenges and Opportunities: Religious Freedom Development in the Sphere of Law» (American University of Armenia, Yerevan, 14-16 May, 2015);
 17. International Workshop «Gender, Sexuality and Reproduction in Central and Eastern Europe: Religious Actors and Secular Norms in Contentious Politics» (University of Tartu, Tartu, Estonia, 21-22 May, 2015).