Криміналістики

На кафедрі криміналістики працюють три доктори юридичних наук, професори (Шепітько В.Ю. Коновалова В.О., Журавель В.А.), доктор юридичних наук, доцент (Шевчук В.М.) та 25 кандидатів юридичних наук (доц. Глібко В.М., доц. Білоус В.В., доц. Булулуков О.Ю., доц. Борисенко І.В., доц. Дудніков А.Л., доц. Веліканов С.В., доц. Марушев А.Д., доц. Чорний Г.О., доц. Костенко М.В., доц. Курман О.В., доц. Мусієнко О.Л., доц. Негребецький В.В., доц. Семеногов В.В., доц. Фунікова О.В., доц. Алєксєйчук В.І., доц. Авдєєва Г. К., доц. Капустіна М.В., асист. Синчук О.В., асист. Колеснікова І.А., асист. Демидова Є.Є., асист. Яремчук В.О., асист. Затенацький Д. В., асист. Павлюк Н.В., асист. Керик Л. І., асист. Мишков Я. Є.).

Академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України професор Шепітько В. Ю. очолює наукову школу, яка досліджує теоретичні концепції формування та реалізації криміналістичних засобів та інноваційних технологій у боротьбі зі злочинністю, проблеми криміналістичної тактики та юридичної психології. У цьому аспекті пропонуються розробки новітніх науково-технічних засобів та інформаційних технологій, а також тактико-психологічні прийоми та методики розслідування злочинів. Докторську дисертацію Шепітько В.Ю. захистив у 1996 р. на тему «Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці». Професор Шепітько В. Ю. видав понад 400 наукових робіт, серед них 65 монографій, підручників, навчальних та науково-практичних посібників; підготував 26 кандидатів юридичних наук та 3 докторів юридичних наук.

Академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки України, Заслужений професор Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого професор  Коновалова В. О. очолює наукову школу, яка охоплює теоретичні концепції слідчої тактики, її принципи та функції, побудову тактичних прийомів розслідування. З проблем криміналістичної тактики досліджуються фундаментальні теоретичні концепції тактики, принципи, прийоми та методи, пізнавальні функції, що використовуються при розслідуванні злочинів, конструюванні версій, їх типізація, використанні даних логіки, психології, лінгвістики для формування тактичних прийомів, моральні критерії тактичних прийомів. Коновалова В.О. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні проблеми слідчої тактики (пізнавальна функція логіки та психології в слідчій тактиці)» у 1966 р. Професор Коновалова В.О. видала близько 300 наукових робіт, з них 50 монографій, підручників, навчальних та науково-практичних посібників; підготувала 24 кандидата юридичних наук та 3 докторів юридичних наук.

Проф. Журавель В. А. захистив докторську дисертацію у 1999 р. на тему «Теорія і методологія криміналістичного прогнозування», опубліковано 220 наукових праць, підготував 3 кандидатів юридичних наук. Заслужений працівник освіти України.

Проф. Шевчук В. М. захистив докторську дисертацію у 2013 р. на тему «Теоретичні основи формування та реалізації тактичних операцій у криміналістиці», автор понад 200 наукових праць.

Основними напрямками наукових досліджень, які проводить кафедра криміналістики, є розробка теоретичних засад криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів. Дослідження в галузі криміналістичної техніки презентовані новітніми розробками проблем фіксації доказової інформації, удосконаленням методів судової фотографії та відеозапису, техніко-криміналістичного дослідження документів, ідентифікації особи за ознаками зовнішності тощо. Напрямками наукових досліджень в галузі криміналістичної тактики є розробка проблем пізнання в розслідуванні злочинів, теорії конструювання криміналістичних версій, організації та планування розслідування. До проблем, що розробляються, відносяться теоретичні засади оптимізації проведення окремих слідчих дій та тактичних операцій. Науковці кафедри криміналістики працюють також над створенням нових криміналістичних методик, зокрема над формуванням методик розслідування тяжких насильницьких злочинів та злочинів у сфері економіки.

Напрямки наукових досліджень провідних вчених кафедри:

Д.ю.н., проф. Шепітько В. Ю. – Загальна теорія криміналістики. Історія криміналістики. Проблеми криміналістичної тактики. Протидія розслідуванню злочинів. Юридична психологія. Судова експертиза.

Д.ю.н., проф. Коновалова В. О. – Методологія криміналістики. Криміналістична тактика: пізнавальна функція в розслідуванні та судовому розгляді. Методика розслідування злочинів. Юридична психологія.

Д.ю.н. проф. Журавель В. А. – Окремі криміналістичні методики. Розслідування злочинів корупційної спрямованості. Юридична психологія.

Д.ю.н., проф. Шевчук В. М. – Криміналістична теорія тактичних операцій. Проблеми криміналістичної тактики. Методика розслідування злочинів. Розслідування контрабанди. Юридична психологія.

К.ю.н., доц. Білоус В. В. – Криміналістична техніка. Методика розслідування окремих видів злочинів. Інформаційні технології у криміналістиці. Юридична психологія.

К.ю.н., доц. Борисенко І. В. – Методика розслідування окремих видів злочинів. Розслідування вбивств. Юридична психологія.

К.ю.н., доц. Булулуков О. Ю. – Криміналістична тактика. Тактичні рішення в криміналістиці.

К.ю.н., доц. Веліканов С. В. – Теорія причинності в криміналістиці. Криміналістичне дослідження електронних носіїв інформації.

К.ю.н., доц. Дудніков А. Л. – Методика розслідування окремих видів злочинів. Розслідування злочинів у сфері економічної діяльності.

К.ю.н., доц. Мусієнко О. Л. – Методика розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична методика злочинів, пов’язаних з обманом.

К.ю.н. доц. Курман О. В. – Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. Розслідування злочинів у сфері конкурентних відносин.

К.ю.н. доц. Фунікова О. В. – Комунікативні технології в діяльності органів кримінальної юстиції. Юридична психологія. Психологія слідчої діяльності.

К.ю.н., доц. Алєксєйчук В. І. – Криміналістична тактика. Криміналістична методика судового розгляду. Проблеми моделювання в криміналістиці та діяльності органів кримінальної юстиції. Юридична психологія.

К.ю.н. доц. Марушев А. Д. – Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності. Криміналістична теорія взаємодії в розслідуванні злочинів.

К.ю.н., доц. Капустіна М. В. – Розслідування окремих видів злочинів. Проблеми розслідування злочинів, що вчиняються при наданні медичної допомоги. Засоби криміналістичного забезпечення досудового розслідування.

К.ю.н. доц. Чорний Г. О. – Розслідування окремих видів злочинів. Розслідування злочинів проти особи та інтересів держави. Юридична психологія.

К.ю.н., доц. Костенко М. В – Теоретичні проблеми методики розслідування насильницьких злочинів. Юридична психологія.

К.ю.н., доц. Семеногов В. В. – Технології розслідування злочинів з елементами приховування.

Публікації 2000-2015 р.р.

22 – вітчизняні монографії, 9 – колективні монографії.

За 2000-2015 р.р. науково-педагогічними співробітниками кафедри видано 566 наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях.

Окремо слід виділити статті у зарубіжних виданнях:

1) Борисенко І. В. Тактико-психологические аспекты проведения обыска при расследовании убийств с расчленением трупа. – Уфа: Изд-во Башкирский гос. ун-т, 2004.

2) Марушев А. Д. Использование методов финансово-экономического анализа в процессе выявления признаков преступления. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2005.

3) Шепітько В. Ю. О проблеме допустимости тактических приемов в следственной деятельности // Воронежские криминалистические чтения // Сб. науч. тр. – Вып. 8. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-т, 2007.

4) Шепітько В. Ю. Проблемі формирования тактики преодоления противодействия расследованию. – Москва: Академия управления МВД России, 2007.

5) Шепітько В. Ю. Типовые тактические операции в системе информационного обеспечения в следственной деятельности. – Калининград: Калининградский юрид. ин-т МВД России, 2007.

6) Шепітько В. Ю. Типовые системы тактических приемов: понятие, признаки, возможности реализации. // Воронежские криминалистические чтения // Сб. науч. тр. – Вып. 10. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-т, 2008.

7) Шепітько В. Ю. Допустимость психологического воздействия в следственной деятельности и средства криминалистической тактики. Воронежские криминалистические чтения // Сб. науч. тр. – Вып. 11. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-т, 2009.

8) Шепітько В. Ю. Реформирование органов досудебного следствия и тенденции криминалистики. / Юридические науки и образование. – Вып. 3. – Минск: Право и экономика, 2010.

9) Шепітько В. Ю. Problems Involved in Protecting Participants of Criminal Proceedings in the Investigation of Crimes Committed by Organized Groups / Semiannual Journal. Internal security, Poland.

10) Шепітько В. Ю. Трансформации в уголовном процессе и средства криминалистической тактики / Lietuvos Respublikos Bandziamojo Proceso Kodeksui 10 Metu. – Vilnius, 2012.

11) Шепітько В. Ю. О криминалистическом понимании личности преступника: некоторые позиции и размышления. // Воронежские криминалистические чтения // Сб. науч. тр. – Вып. 14. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-т, 2012.

12) Шепітько В. Ю. Воздействие в уголовном судопроизводстве: проблема правомерности и допустимости // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 15 – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013.

13) Шепітько В. Ю. Технико-криминалистическое исследование документов: новые задачи и современные тенденции. / Technicznokriminalistyczne badania autentycznosci dokumentow blicznych Wydawnicto Poznanskie, Poznan, 2014.

14) Веліканов С. В. Причинная дифференциация материальной обстановки на месте происшествия. – Минск: Белорусский гос. ун-т, 2012.

15) Мусієнко О. Л. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации и сотовой связи // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. – № 3. – Кишинэу: SRL “Cetatea de Sus”, 2014.

Участь у конференціях.

Викладачі кафедри прийняли участь у 95 вітчизняних конференціях та 92 міжнародних науково-практичних конференціях. Найбільш значущими серед міжнародних науково-практичних конференцій є: «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (червень 2002 р., м. Харків); «Актуальні проблеми криміналістики» (червень 2003 р. м. Харків); «Криміналістика XXI століття» (листопад 2010 р., м. Харків); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (жовтень 2010 р., м. Одеса); «Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку» (жовтень 2010 р., м. Київ); «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (жовтень 2011 р. м. Харків); «Напрям удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності» (грудень 2011 р. м. Ірпінь Київської області); «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи удосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (жовтень 2012р. м. Харків); «Докази та доказування по новому Кримінальному процесуальному кодексу України» (грудень 2012р. м. Київ); «Сучасні проблеми криміналістики» (вересень 2013 р. м. Одеса); «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» (листопад 2013 р., м. Харків); «Правова доктрина – основа формування правової системи держави» (листопад 2013 р., м. Харків); «Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика» (червень 2014 р., м. Ужгород); «Методологія судової ідентифікації: сучасний стан та перспективи розвитку» (листопад 2014 р., м. Київ); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (січень 2014 р., м. Запоріжжя).

Загальна кількість зарубіжних конференцій, в яких прийняли участь викладачі кафедри 44, серед них: «Міжнародний конгрес криміналістів» (листопад 2000 р., США, Сан-Франциско); «Вчені-криміналісти та їх роль в удосконаленні наукових основ кримінального судочинства» (жовтень 2007 р., РФ, Москва); «Правові та методологічні питання судової експертизи» (квітень 2008 р., РФ, м. Уфа); «Актуальні питання застосування кримінально-процесуального законодавства в процесі розслідування злочинів» (квітень 2009 р., РФ, м. Москва); «Проблеми сучасного стану та шляхи розвитку органів попереднього слідства» (травень 2010 р., РФ, м. Москва); «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика» (червень 2011р., Литва, м. Шауляй); «Сучасні тенденції розвитку криміналістики і судової експертизи в Росії та Україні» (березень 2011 р., РФ, м. Білгород); «Terrorism and Criminal Law Measures Against It» (травень 2012 р., Польща, м. Люблін); «10-річчя Кримінально-процесуального кодексу Литовської Республіки» (червень 2012 р., Литва, м. Вільнюс); «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика» (червень 2013 р., Литва, м. Вільнюс); «Правові проблеми протидії злочинам та іншим правопорушенням» (квітень 2013 р., РФ, М. Сургут); «Social Innovation 2014» (жовтень 2014 р., Литва, м. Вільнюс); «Наукова школа криміналістики професора А.В. Дулова» (листопад 2014, Мінськ); «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика» (червень 2015 р., Литва, м. Вільнюс).

Участь у міжнародних проектах.

1) Відповідно до підписаної угоди між Національним інститутом юстиції Департаменту юстиції США та Національною Академією правових наук України у 2000-2002 р.р. проф. Коновалова В.О. та доц. Дудніков А.Л. прийняли участь у Програмі американо-українського дослідного партнерства. Ця програма партнерства стала невід’ємною науково-прикладною частиною взаємодії у галузі правоохоронної діяльності між Україною та США. Викладачі приймали участь у проекті «А» по виконанню науково-дослідницьких проектів з правових проблем боротьби зі злочинністю. Зокрема, проф. Коноваловою В.О. було проведено дослідження проблем розслідування вбивств, скоєних організованими групами; доц. Дудніковим А. Л. – проблем взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні економічних злочинів, скоєних організованими групами. За результатами дослідження на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого була проведена «Заключна конференція спільної українсько-американської програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США» (січень 2002 р.) та видано збірник досліджень Проекту «А» «Правові проблеми боротьби зі злочинністю».

2) В межах міжнародного проекту у 2012-2013 р.р. проф. Шепітько В. Ю. прочитані лекції з криміналістики для студентів, магістрів та аспірантів у Балтійському Федеральному університеті (РФ, м. Калінінград).

Отримання авторських свідоцтв та патентів.

Авторські свідоцтва.

Отримано 6 авторських свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України про реєстрацію:

– авторського права на твір № 22566 від 06.11.2007 р. «Опис бази знань «Автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт» (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.);

– авторського права на твір № 24626 від 02.06.2008 р. «Опис криміналістичного комплекту «Валіза пожежного» (Шепітько В.Ю.);

– авторського права на твір № 24627 від 02.06.2008 р. «Опис комплекту науково-технічних засобів митника» (Шепітько В.Ю.);

– авторського права на твір № 24628 від 02.06.2008 р «Опис універсального криміналістичного комплекту слідчого» (Шепітько В.Ю.);

– авторського права на твір № 33553 від 02.06.2010 р. «Польова мініфотолабораторія» (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.);

– авторського права на твір № 49389 від 30.05.2013 р. «База даних «Практика слідчого» (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.).

Патенти:

– патент на винахід № 78847 «Пристрій для виміру швидкості балістичного об’єкта». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 25.04.2007 р. (Шепітько В. Ю.);

– патент на корисну модель № 69248 «Спосіб формування суб’єктивного портрета «RAIPS-ПОРТРЕТ» (комп’ютерного фоторобота). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 25.04.2012 р. (Шепітько В.Ю.).

Участь у законотворчій діяльності.

Кафедра криміналістики брала участь у розробці та наданні пропозицій та зауважень до проекту Кримінального процесуального кодексу України (2012), до проектів Законів України: «Про боротьбу з тероризмом» (2001), «Про боротьбу з корупцією» (2002, 2004), «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (2002), «Про боротьбу з економічною злочинністю» (2002), «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» (2003); «Про зброю» (2006), «Про протидію корупції в Україні» (2006); «Про наукову та науково-технічну діяльність» (2008); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил» (2008); «Про оперативно-розшукову діяльність» (2009); «Про судово-експертну діяльність» (2013), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (2014); «Про Державне бюро розслідування» (2015).