Кримінального процесу

За час існування кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в ній склалася наукова школа харківських процесуалістів, лідерами якої були доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР М.М. Гродзинський, доктор юридичних наук, професор А.Л. Ривлін та академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ю.М. Грошевий.

Наукова школа харківських процесуалістів має багаті традиції. В рамках цієї школи розвиваються два наукових напрями. Перший пов’язаний із дослідженням правового положення і механізму захисту особи в кримінальному судочинстві. Другий — із розробкою механізму прийняття кримінальних процесуальних рішень.

До дослідників першого напряму школи харківських процесуалістів слід віднести А. Л. Рівліна, який опублікував кілька фундаментальних робіт з проблем адвокатури, а також науковців, дисертаційні роботи яких пов’язані з проблемами захисту особи в кримінальному судочинстві: В. А. Познанського («Защита в уголовном процессе», 1939 р.); С. А. Альперта («Потерпевший в советском уголовном процессе», 1951 р.); В. Д  Фінька («Прокурор в судебном разбирательстве уголовных дел», 1966 р.); Ю. П. Яновича («Проблемы совершенствования процессуального статуса подозреваемого и обвиняемого», 1992 р.); Ю. В Хоматова («Розвиток змагальних засад в діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України», 1994 р.); О. Г. Шило («Захист в кримінальних справах та питання його реалізації у стадії касаційного провадження», 1997 р.); О. В. Капліної («Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України», 1998 р.); В. І. Мариніва («Принцип особистої недоторканності в кримінальному процесі», 1999 р.), В. М. Трофименка («Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду», 2000 р.); С. Л. Шаренко («Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру», 2000 р.); С. Б. Фоміна («Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення», 2003 р.); М. О. Карпенка («Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх», 2004 р.); Т. В. Корчеву «Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції», 2006 р.; С. В.  Давиденко («Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування», 2007 р.); О. І. Тищенко («Проблеми обрання та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні по кримінальній справі», 2007 р.), Ю. В. Скрипіну («Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження)», 2008 р.), Д. Є. Кутоманова («Забезпечення конституційних прав і свобод особи в досудовому провадженні по кримінальних справах», 2009 р.), О. В. Верхогляд-Герасименко «Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу», 2011 р.) та інших. В рамках цієї школи в 2011 р. О.Г. Шило захистила докторську дисертацію «Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України».

Науковий напрям кримінально-процесуального рішення започаткував в рамках школи харківських процесуалістів М. М. Гродзинський цілим рядом робіт з доказового права. В рамках цього напряму успішно працювали його учні – відомі українські вчені М. І. Бажанов та Ю. М. Грошевий, який згодом очолив школу харківських процесуалістів.

До цього напряму належать докторська дисертація О.В. Капліної «Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права» (2009 р.) і кандидатські дисертації Д. А. Постового («Обвинительное заключение в советском уголовном процессе», 1964 р.); В. С. Зеленецького («Представление следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», 1969 р.); Л. О. Богословської («Односторонность и полнота предварительного или судебного следствия как основание к отмене или изменению приговора», 1973 р.); В. М. Хотенця («Сущность кассационных определений в советском уголовном судопроизводстве», 1978 р.); І. Е. Марочкіна («Общественное мнение и приговор советского суда», 1984 р.); О. М. Толочка («Роль мотивировки в обеспечении законности, обоснованности и справедливости актов социалистического правосудия, выносимых судом первой инстанции по уголовным делам», 1985 р.); Н. В. Сібільової («Допустимость доказательств в советском уголовном процессе», 1986 р.); С. Ф. Шуміліна («Законность и обоснованность судебных решений, принимаемых в стадии предания суду», 1981 р.); Л. Г. Пономаренко («Кассационный протест прокурора по уголовным делам», 1987 р.); А. Р. Туманянц («Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства», 1998 р.); О. І. Бережного («Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах», 2003 р.), І. А. Тітко «Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України», 2009 р.).

Кафедра завжди приділяла значну увагу й проблемам досудового розслідування. Цій проблематиці присвячені кандидатські дисертації З. М. Онищука «Следователь в советском уголовном процессе» (1964 р.); Д. В. Філіна «Теорія і практика протокольної форми досудової підготовки матеріалів» (1990 р.), І. Ю. Потьомкіна «Актуальные проблемы уголовно-процессуального института объединения и выделения уголовных дел» (1994 р.), М. А. Погорецього «Кримінально-процесуальні правовідносини слідчого з органом дізнання, начальником слідчого відділу та прокурором» (1997 р.); В. В. Вапнярчука («Процесуальне становище особи, яка провадить дізнання», 2000 р.).

Важливим напрямом науково-дослідницької роботи кафедри є розробка проблем з’ясування правової природи джерел кримінального процесуального права, особливостей тлумачення норм кримінального процесуального права, визначення правового змісту загальних засад кримінального провадження, питань підвищення надійності доказування, розвитку апеляційних та касаційних засад кримінального провадження, підвищення ролі вищестоящих судових інстанцій в захисті прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Вказані проблеми були предметом дисертаційних досліджень В. М. Іщенка («Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві», 2001 р.), О. М. Дроздова («Джерела кримінально-процесуального права України», 2004 р.), Т. С. Гавриш («Проблеми допустимості доказів, отриманих в ході міжнародної правової допомоги в кримінальних справах», 2004 р.), І. Ю. Мірошникова («Судове слідство в апеляційній інстанції», 2006 р.), І. Л. Зінченко («Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації», 2010 р.) та інших.

Значний внесок у розвиток кримінальної процесуальної науки та школи харківських процесуалістів зробив Юрій Михайлович Грошевий (10.11.1931-8.11.2013). У 1965 році він захистив кандидатську дисертацію «Законность и обоснованность приговора советского суда», а у 1975 році докторську дисертацію «Теоретические проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве». Під керівництвом Ю.М. Грошевого захистили дисертації 5 докторів та 58 кандидатів юридичних наук.

Нового поштовху у розвитку школи харківських процесуалістів надало прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України. Кафедра приймала активну участь у підготовці Науково-практичного коментаря до Кримінального процесуального кодексу України (2012 р.). Відповідно до нового кримінального процесуального законодавства, концептуально нових підходів до розуміння сутності кримінального процесу, його стадій та інститутів був підготовлений підручник «Кримінальний процес» (2013 р.).

Наукові інтереси членів кафедри досить широкі. Ними досліджуються питання, пов’язані із розвитком науки кримінального процесуального права; вдосконаленням механізму забезпечення конституційних прав та основоположних свобод особи у кримінальному провадженні; сутність, соціально-правова цінність та значення кримінальної процесуальної форми; правовий зміст засад кримінального провадження; вплив практики Європейського суду з прав людини на кримінальне судочинство; процесуальне становище суду та учасників кримінального провадження; проблеми доказів і доказування; застосування заходів забезпечення кримінального провадження; проблеми законності проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; концептуальні питання забезпечення права на судовий захист у кримінальному провадженні; теоретичні та правові основи формування інституту перегляду судових рішень; актуальні проблеми застосування особливих порядків кримінального провадження; процесуальні механізми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження; проблеми виконання судових рішень; кримінальний процес зарубіжних держав тощо.

Провідні вчені кафедри кримінального процесу, які здійснюють керівництво науковими напрямами та розробками:

З 1996 по 2005 рр. наукова робота кафедри виконувалась за науковим напрямком «Актуальні проблеми правосуддя, укріплення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні», за цільовою комплексною програмою «Проблеми удосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави». З 2006 по 2010 рр. — за напрямком «Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і правоохоронних органів». З 2011 по 2015 рр. робота кафедри виконується за цільовою комплексною програмою «Судова влада: проблеми організації та діяльності».

На даний час відповідно до цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності» на 2011-2015 рр. провідні науковці кафедри здійснюють дослідження за наступними перспективними напрями:

Капліна О. В., д.ю.н., проф., зав. кафедри кримінального процесу – «Проблеми тлумачення та застосування норм кримінально-процесуального права»;

Вапнярчук В.В., к.ю.н., доц. – «Сутність та зміст кримінального процесуального доказування»;

Дроздов О.М., к.ю.н., доц. – «Роль та значення рішень Європейського Суд з прав людини в екстраординарних видах судових проваджень з перегляду судових рішень у кримінальному провадженні»;

Карпенко М.О., к.ю.н., доц. – «Охорона державної або іншої захищеної законом таємниці у кримінальному процесі»;

Кожевніков Г.К., к.ю.н., доц. – «Відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вчиненим неповнолітнім: проблеми і шляхи їх вирішення»;

Мірошников І.Ю., к.ю.н., доц. – «Правові властивості та система судових актів»;

Мирошниченко Т.М., к.ю.н., доц. – «Принципи кримінального процесу та доказування»;

Тищенко О.І., к.ю.н., доц. – «Захист прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві»;

Туманянц А.Р., к.ю.н., доц. – «Судові рішення в досудовому провадженні по кримінальним справам»;

На даний час доцент кафедри кримінального процесу Трофименко В. М. перебуває у докторантурі та здійснює дослідження за затвердженою темою докторської дисертації «Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України».

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України відкрило нову сторінку в історії кафедри, надало нового імпульсу для розвитку наукової думки, поставило перед членами кафедри нові складні завдання. Ці завдання пов’язані із необхідністю усвідомлення концептуальних положень нового кримінального процесуального законодавства, сутності запроваджених нововведень, їх теоретичного обґрунтування, розробкою необхідних понять, виявлення прогалин та колізій у нормативному врегулюванні кримінальних процесуальних правовідносин та запровадження шляхів їх подолання. Саме на це спрямований науковий пошук викладачів кафедри на сучасному етапі.

Члени кафедри постійно виступають перед практичними працівниками із лекціями, присвяченими судово-правовій реформі в Україні, запровадженим КПК України новелам, актуальним проблемам кримінальної процесуальної діяльності.

Велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. На кафедрі працюють 5 наукових гуртків (наукові керівники – Капліна О. В., Вапнярчук В.В., Дроздов О.М., Карпенко М.О., Туманянц А.Р.), в яких щорічно приймають участь 150-250 студентів. За підсумкам роботи наукових гуртків вже шість років поспіль у квітні-травні проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Кримінальний процес очима молодих дослідників» та окремим збірником друкуються її матеріали.

Публікації, починаючи з 2000 р.

Науковцями кафедри кримінального процесу з 2000 р. видано низку монографій: Ю. М. Грошевий: «Нове у кримінально-процесуальному законодавстві» (2002), «Конституція України: науково-практичний коментар» (2003, 2011), «Докази і доказування у кримінальному процесі: науково-практичний коментар» (2006), «Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності» (2009), «Досудове розслідування злочинів» (2009), «Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність» (2009); В.С. Зеленецький: «Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса» (2000), «Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела» (2001), «Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел» (2003), «Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе» (2004), «Прокурорський надзор за иполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях» (2004); «Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины» (2006); А. Р. Туманянц «Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства» (2000); В.В. Вапнярчук «Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання» (2001); С. Л. Шаренко «Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру» (2002); О. І. Бережний «Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах» (2004); С. Г. Волкотруб «Імунітет у кримінальному процесі України» (2005); Т. С. Гавриш «Теоретична практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах» (2006); Т. В. Корчева «Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції» (2007); І. Ю. Мірошников «Судове слідство в апеляційній інстанції» (2007); О. М. Дроздов «Джерела кримінально-процесуального права України» (2007); М. А. Маркуш «Принцип змагальності в кримінальному процесі України» (2007); С. В. Давиденко «Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування» (2008); О. В. Капліна «Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права» (2008); О. І. Тищенко «Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі» (2008); Л. Я. Гордін «Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності» (2009); Л. М. Білецька «Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції» (2009); Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов «Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності» (2009); М. О. Карпенко «Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх» (2009); М. Г. Пінчук «Предмет доказування і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами» (2009); І. А. Тітко «Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України» (2010); І. Л. Беспалько «Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації» (2011); О.Г.Шило «Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесу України» (2011); Тищенко О. І. «Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах» (2011); Грошевий Ю.М. Вибрані праці (2011); О.В. Верхогляд-Герасименко «Забезпечення майнових прав особи при застосуванні кримінально-процесуального примусу» (2012); Перепелиця С. І. «Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення» (2015).

Члени кафедри брали участь у підготовці таких видань як: «Правова система України: історія, стан та перспективи» (у 5 т.; 2008; 2011); Конституція України. Науково-практичний коментар – 2-ге вид., переробл. і допов. (2011 р.); Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. (2012 р.); «Правова доктрина України» (5 т.; 2013 р.).

Спільними зусиллями членів кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності за нетривалий час після прийняття нового КПК України був підготовлений перший в Україні підручник «Кримінальний процес» (2013 р.) з урахуванням нових підходів до розуміння сутності кримінального провадження, його завдань та побудови, визначення правового статусу його учасників, усвідомлення нормативного змісту загальних засад кримінального провадження, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правових позиції Конституційного Суду України та нової правозастосовної практиці.

Підсумки науково-дослідної роботи кафедри відбити у численних роботах, опублікованих як в Україні, так і за кордоном. У період з 2000 р. по теперішній час співробітниками кафедри опубліковано 247 наукових статей, серед них 13 у міжнародних виданнях:

 1. Кожевников Г.К. Назначение уголовного судопроизводства по новому УПК Российской Федерации / Г.К. Кожевников // Государство и право. – 2002. – № 10. – С. 48-51;
 2. Каплина О.В. УПК Украины: новая парадигма О.В. Каплина // Юрист. – 2012. – № 48. – С. 8;
 3. Грошевой Ю.М., Каплина О.В. Новый этап развития уголовного процессуального законодательства Украины / Ю.М. Грошевой, О.В. Каплина // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 2-6;
 4. Трофименко В.М. Система уголовного процесса по УПК Украины / В.М. Трофименко // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 7-10;
 5. Туманянц А.Р. Следственный судья как субъект уголовной процессуальной деятельности / А.Р. Туманянц // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 11-15;
 6. Карпенко М.О. Особенности уголовного производства в отношении несовершеннолетних по УПК Украины / М. О. Карпенко // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 16-18;
 7. Грошевой Ю. М., Шило О.Г. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения / Ю.М. Грошевой, О.Г. Шило // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 19-22;
 8. Вапнярчук В.В. Сущность истины в уголовном процессе Украины / В.В. Вапнярчук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» («Legea si Viata»). – Кишинев, 2013. – № 9 (261). – С.53-56;
 9. Вапнярчук В.В. Пределы уголовно-процессуального доказывания / В.В. Вапнярчук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» («Legea si Viata»). – Кишинев, 2013. – № 10 (2). – С.40-43;
 10. Говорун Д. Н. Действие принципа публичности в подготовительном производстве в суде первой инстанции по УПК Украины 2012 года / Д. Н. Говорун // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 10 (88). – С. 122 – 127;
 11. Камчатная Д. И. Субъекты права обжалования решений, действий или бездействия следователя, прокурора во время досудебного расследования / Д. И. Камчатная // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» («Legea si Viata»). – Кишинев, 2014. – № 8/3 (272). – С. 68-71;
 12. Мирошников И. Ю. Апелляция как гарантия соблюдения и восстановления прав и законных интересов участников уголовного производства / И.Ю. Мирошников // Экономика и право Казахстана. – Казахстан, 2014. – № 22 (478);
 13. Тлепова М. И. Вопросы правового регулирования приобретения процессуального статуса потерпевшего / М.И. Тлепова // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» («Legea si Viata»). – Кишинев, 2014. – № 10/2 – С. 178-182.

 

Конференції, в яких брали участь співробітники кафедри:

Підтримуючи творчі зв’язки з академічними, науковими закладами і кафедрами юридичних навчальних закладів, викладачі кафедри брали участь: у міжнародному семінарі «Європейські стандарти стосовно запобігання катування та жорстокого поводження і вдосконалення українського законодавства» (Директорат з прав людини Ради Європи, Київ, 2001); парламентських слуханнях «Проблеми судово-правової реформи: сучасний стан і перспективи» (Київ, 2001); міжнародній науково-практичній конференції «Нове законодавство України та питання його застосування» (Харків, 2003); міжнародній науковій конференції «Ефективність кримінальної юстиції у контексті верховенства права» (Мінськ, 2003); II і III міжнародних юридичних форумах країн СНД та Балтії» (Ялта, 2003, 2004); міжнародному науково-практичному семінарі «Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів» (Харків, 2005); міжнародному науково-практичному семінарі «Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення» (Харків, 2005); круглому столі «Обговорення нового проекту Кримінально-процесуального кодексу України та його впровадження у світлі Європейської конвенції з прав людини» (Київ, 2006); міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Д. С. Карева «Джерела кримінально-процесуального права Росії» (Москва, 2006); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України» (Харків, 2007); науково-практичній конференції «Питання удосконалення судової системи України» (Харків, 2007); науковій конференції «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю» (Харків, 2008); науково-практичній конференції «Конституційні аспекти судової реформи України» (Харків, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави» (Одеса, 2009); міжнародній науково-практичній конференції «Реформування сучасної правової системи» (Донецьк, 2009); науково-практичній конференції «Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії і практики» (Харків, 2009); науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті д-ра юрид. наук, проф. Я. Дубинського, «Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності» (Київ, 2009); міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні стандарти прав людини та проблеми їх реалізації у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві країн СНД» (Харків, 2010); науково-практичній конференції «Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (Харків, 2010); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 2010, 2011), міжнародна наукова конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (Харків, 2011), міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (Полтава, 2012), «Державно-правові засади створення та функціонування Служби безпеки України» (м. Харків, 2012), Регіональна науково-практична конференція з питань застосування нового Кримінального процесуального кодексу України (м. Харків, 2012); «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 2012); «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні» (м. Харків, 2013); «Система слідчих дій за новим КПК України: проблеми правової регламентації і застосування» (м. Харків, 2013); «Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку» (м. Київ, 2013); «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального кодексу України: до річниці набуття чинності» (м. Харків, 2013); «Правове врегулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій» (м. Харків, 2014); «Повідомлення про підозру як новий інститут кримінального провадження» (м. Харків, 2014); «Особливості моделі суду присяжних в Україні» (квітень 2014 р., м. Харків); «Провадження в суді апеляційної інстанції» (м. Харків, 2014); «Провадження в суді касаційної інстанції» (м. Харків, 2014); семінар/зустріч керівного комітету з посилення можливостей адвокатів і правозахисників щодо застосування Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод та Європейської соціальної хартії (переглянутої) на національному рівні (м. Кишинів, Молдова, грудень 2014 р., у якості представника від України прийняв участь к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу Дроздов О.М.); круглий стіл «Застосування міжнародного гуманітарного, національного кримінального та кримінального процесуального права в умовах проведення антитерористичної операції на Сході України» (м. Харків, 2015); «Кримінальне провадження на підставі угод», (м. Харків, 2015); «Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних відносин в Україні» (м. Київ, 2015); навчальний візит-семінар для українських правників (суддів, адвокатів, прокурорів) з питань діяльності Європейського суду з прав людини та інших інституцій Ради Європи та Європейського Союзу, організовано у рамках проекту Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» за фінансової підтримки Уряду Данії (2015, прийняв участь к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу Дроздов О.М.).

 

Проекти, в яких брала участь кафедра (співробітники кафедри):

 1. Проект Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» за фінансової підтримки Уряду Данії (2015 р., к.ю.н., доцент Дроздов О.М.).

 

Авторські свідоцтва, патенти:

Кафедрою розроблений Навчальний електронно-інформаційний комплекс «Кримінальний процес» — структурований дипозитарій електронного навчального курсу «Кримінальний процес», що відповідає стандартам вищої юридичної освіти та дидактично закладає нові можливості ресурсного забезпечення навчального процесу. При його формуванні використані інноваційні технології сучасного навчального процесу, а саме – відеолекції, електронний підручник, коментар до норм КПК України, додаткові матеріали (закони, нормативно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, постанови пленуму Верховного Суду України, інформаційні листи Вищого спеціалізованого Суду України із розгляду цивільних і кримінальних справ, судова та слідча практика, практика Європейського суду з прав людини, навчально-практичні посібники тощо), аудіо синхронізація тексту нового КПК України та візуалізація відповідних тем навчального курсу у форматі POWER POINT.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53434 від 30.01.2014 р. База даних «Навчальний електронний інформаційний комплекс «Кримінальний процес»» («НЕІК «Кримінальний процес»). Автори: Іванов С.М., Глинянський С.В., Капліна О.В., Шило О.Г., Вапнярчук В.В., Гриненко С.О., Дроздов О.М., Карпенко М. О., Маринів В.І., Трофименко В.М., Туманянц А.Р., Фомін С.Б.