Кримінального права

З 1951 року на кафедрі кримінального права було захищено 100 кандидатських і 16 докторських дисертацій.У результаті можливо констатувати: зусиллями кафедри створена Харківська школа криміналістів, яка досить серйозно заявила про себе в науці, зробивши істотний внесок в її розвиток.

Вирішальна заслуга у становленні і формуванні цієї школи належить професорам, докторам юридичних наук, академікам НАПрНУ В.В.Сташису, М.І.Бажанову, Ю.В.Бауліну. Майже усі викладачі кафедри – їх учні. Також велика заслуга у розвитку наукової і навчальної школи належить професорам, докторам юридичних наук В.Я.Тацію, В.І.Борисову, В.І.Тютюгіну.

Всього на кафедрі працюють 5 докторів наук, 30 кандидатів юридичних наук.

Розробляються наступні проблеми: «Конституційні засади кримінального законодавства України», «Соціальна зумовленість закону про кримінальну відповідальність», «Теоретичні питання караності злочинів за Кримінальним кодексом України», «Спеціальні питання відповідальності за співучасть у злочині»,«Проблеми кваліфікації злочинів і призначення покарання», «Теоретико-прикладні проблеми забезпечення ефективності кримінального законодавства»,«Питання методології вітчизняної науки кримінального права»,«Кримінально-правове забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина»,«Проблеми кримінально-правового захисту життя та здоров’я особи»,«Ефективність законодавства та проблеми кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості»,«Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері медичної діяльності»,«Кримінально-правова охорона приватного життя», «Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності», «Злочини проти безпеки виробництва» та інші.

Провідні вчені кафедри, які здійснюють керівництво науковими напрямами та розробками 

З 2011 року колектив кафедри працює над 5-річним циклом цільовою комплексної програми «Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування». Науковими керівниками цієї ЦКП є д.ю.н., проф. Тацій В.Я., к.ю.н., проф. Тютюгін В.І., д.ю.н., проф. Борисов В.І.

З 2000 року було опубліковано наукових праць у вітчизняних фахових виданнях – 993, наукових публікацій у міжнародних виданнях – 105, участь у вітчизняних конференціях – 266, участь у міжнародних конференціях – 50. Зокрема видано монографії:

Гавриш С.Б. «Кримінально-правова охорона довкілля в Україні» (Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства), – Київ, 2002, 67,5 д.а.

Тацій В.Я. Конституційно-правові засади становлення української державності.// Х.:Право, 2003 (заг. обсяг 26,3 д.а. – авторські 0,8 д.а.)

Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – Київ: “Атіка”, 2004. – 296 с. (15,54 д.а.)

Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів. – Харків: Фінн, 2004. – 111 с. (5 д.а.)

Борисов В.І. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 160 с. (авторські 0,75 д.а.)

Тютюгін В.І. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі (розділ І, підрозділ 1,2). – Харків, 2004. – 448 с. (авторські с.38-54, 1 д.а.)

Борисов В.І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі (у співавторстві) // Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, Харків, 2005, – 350 с., (1 д.а. – авторські)

Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі // Київ, Атіка, 2005, – 287 с. (16,74 д.а.)

Шевченко Є.В. Злочини з похідними наслідками // Харків, СПД ФО Вапнярчук В.М., 2005, – 214 с. (9,8 д.а.)

Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації // Харків, СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005, – 252 с. (12,3 д.а.)

Борисов В.І., Пащенко О.О. «Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» // Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006, – 224 с., 11,4 д.а.

Борисов В.І., Баулін Ю.В., Дорош Л.В., Перепелиця О.І., Лемешко О.М. «Організований наркобізнес. Поняття, форми та підстави кримінальної відповідальності» // За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Х.: Право, 2005 – 256 с., 17 д.а.

Борисов В.І. та ін. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми // За заг. ред. В.І.Борисова, Н.О.Гуторової. – Х.: Одісей, 2006. – 288 с., 15,12 д.а. (у співавторстві)

Борисов В.І. та ін. Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії // Ін-т вивчення проблем злочинності АПрН України. – Харків, 2006. – 222 с. – 10 д.а. (у співавторстві)

Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния – Харків: ООО «Кросс-роуд», 2007. – 96 с. (5,6 д.а.)

Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 262 с. (11,48 д.а.)

Баулин Ю.В., Борисов В.І. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, М. В. Сенаторов та ін.– Х.: Кроссроуд, 2008. – 364 с., 23,3 д.а. , авторські – 3,2 д.а.

Тютюгін В.І., Зінченко І.О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / За заг. ред. проф. Тютюгіна В.І.. – Х.: «Фінн», 2008. – 336 с.; 18,38 д.а.

Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Х.: «Ксілон», 2008. – 202 с. – 9 д.а.

Байда А.А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность. Х.: «Одиссей», 2009. – 318 с. – 13,2 д.а.

Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины.

Х.: изд-во «ФИНН», 2009. – 344 с. – 15,2 д.а.

Тацій В.Я. Правове виховання в сучасній Україні: монографія/ А.П. Гетьман, Л.М. Герасіна, О.Г. Данільян та ін. // Х.: Право, 2010.- 368 с. (у співавторстві).

Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю / упоряд. : О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов – Х. : Право, 2010. – 936 с., 55 д.а.

Тацій В.Я. Времена жизни. – Х. : Право, 2010. – 144 с., 14 д.а.

Тютюгін В.І., Зінченко І.О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / Х.: вид. «ФІНН», 2010. – 256 с.; 12,12 д.а.

Кривоченко Л.М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України / К.: «Юрінком Інтер», 2010. – 120 с., 7,0 д.а.

Харитонова О.В. Кримінально-правові погляди О.Ф.Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень / Х.: «Право», 2010. – 252 с. – 15,75 д.а.

Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину / Х.: «Право», 2010. – 232 с. – 11,75 д.а.

Гринчак С.В. Сучасне українське медичне право України. Монографія /За заг. ред. С.Г.Стеценко – К: Атака, 2010. – 496 с. (у співавторстві)

Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія /кол. авт; за заг. ред. В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. Х.: Право, 2010. –  400 с., 26 д.а.

Тацій В.Я. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. // Х.: Право, 2011. (у співавторстві)

Тацій В.Я. Конституція України. Науково-практичний коментар // Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов.- Х.: Право, 2011.- 1128 с. (у співавторстві).

Тацій В.Я. Олег Кутафин. Первый по праву / [авт.-сост. : И. В. Кравченко, Д. Ю. Мартынкина]. – М. : ИГЮА им. О. Е. Кутафина, 2011. – 496 с. – Из содерж. : “Единственным утешением служит преемственность…”, у співавторстві.

Борисов В.І.  Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики //   К. : Алерта, 2010. – 224 с. (у співавторстві)

Борисов В.І., Демидова Л.М., Дорош Л.В., Пащенко О.О. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: колективна монографія //Х.: Право, 2011. – 344 с., 26 д.а.

Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини // Х.: «Право», 2011.

2012 рік:

Борисов В.І., Крайник Г.С. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою // Х.: Юрайт, 2012. –302 с., 11,4 друк. арк.

Гізімчук С.В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною // Харків : Юрайт, 2012. – 304 с., 12,12 д.а. (у співавторстві)

Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.): Науковий нарис. //Х.: Право, 2012. – 80 с., 4,6 друк.арк.

Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання // За ред. проф. В. І. Борисова. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 260 с., 16,25 д.а.

Тацій В.Я. The legal sistem of Ukrainе: past, present and future/ in five volumes/ general editor V.Ia. Tatsyi. – Kyiv: Editorial office of journal “Law of Ukraine”.-Kharkiv “Pravo”. – 2013, 3,3 д.а.

Тацій В.Я. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”; за заг. ред.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, О. Г. Данильян. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2013. – 440 с.- Автор. – 4,25 д.а.

Тацій В.Я. Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013.- Т.1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В.Я. Тацій, О.Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. – 976 с. (автор – Розділ 1., підр. 1.1. – С.10-13); Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргарєєва та ін.; (у співавторстві)

Баулін Ю.В. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення // Донецьк:Виданичий дім «Кальміус», 2013, 34,4 друк. арк. (у співавторстві)

Баулін Ю.В. Вибрані праці // Харків: Право, 2013, 928с., 74,8 д.а.

Баулін Ю.В. Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013.- Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/ Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності /   В.Я.Тацій, В.І.Борисов, В.С.Батиргареєва та ін.;– 1240 с. – (авторські – 2,6 д.а.)

Борисов В.І. Актуальні проблеми протидії корупції / В. І. Борисов, В. С. Зеленецький, В. М. Киричко та інш.- Х. : Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2013. – 221 с. – ( у співавторстві)

Борисов В.І. Правова доктрина України: у 5 т. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. – Х. : Право, 2013. – Т. 5. – 1240 с. (у співавторстві).

Борисов В.І. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі // К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. – 152 с. (у співавторстві).

Борисов В.І. The Legal System of Ukraine, Past, Present and Future. Volume V : «Criminal-Law Sciences. Urgent Problems of Combating Criminality in Ukraine» / General Editor of Volume V Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine V. V. Stachis // Kyiv: Editorial office of the journal «Law of Ukraine». Kharkiv «Pravo». 2013. (у співавторстві)

Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Науково-практичний коментар // Х.: «Право», 2013. –424 с., 26, 5 друк. арк.

Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Х. ; Право, 2013. – 752 с., 36,5 д.а.

Мохончук С.М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі// Харків: Право, 2013. – 528с., 33 д.а.

Баулин Ю.В., Тютюгин В.И., Харитонова Е.В. Ученики о научном наследии професора М.И. Бажанова (по матеріалам «круглого стола», посвященного 90-летию со дня рождения М.И.Бажанова) / Х.: Право, 2013. ‒ 52 с. , 3 д.а.,

Горностай А.В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин // Х.: Юрайт, 2013. –232 с., 9,48 друк. арк.

Заславська М.Г. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину // Х.: Право, 2013. –216 с., 12,6 друк. арк.

Шепітько М.В. Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник. – Х.: Апостиль, 2013. – 132 с. , 4,1 д.а.

Проблеми правової відповідальності/ Ю. П. Битяк Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін.; Х.: Право, 2014.-348 с. – Зі змісту: /В.Я. Тацій/ Ю.А.Пономаренко.         Відповідальність у публічному праві: / (П.Андрушко, І.Безклубий, А.Берлач та ін.); К.: Грамота, 2014. – 496 с. (Серія «Про українське право»). Ю.В.Баулін (у співавторстві).

В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький, С.В. Гізимчук. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг /навч.-практ. посіб; Х.: Право, 2014. ‒ 232 с., 11,3 д.а.

Л.В.Дорош. В.В. Федосєєв. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості державних кордонів України// Харків, «Право», 2014, 10 д.а.

Р.С. Орловський. Кримінальна відповідальність за пособництво вчиненню злочину // Харків, «Право», 2014, 12 д.а.

Энциклопедия криминалистики в лицах / Шепитько В. Ю., Шепитько М. В. и др. ; Х. : Апостиль, 2014. – 400 с. (у співавторстві)

Антикорупційні засади діяльності органів влади / С. М. Клімова, Г. С. Крайник, С. В. Ніколайчук, А. В. Роздайбіда, І. М. Трубавіна.– Видання 2-ге, перероб. та допов. – Х. : Вид-во ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 364 с. (у співавторстві).

Практика судів України з кримінальних справ (2012‒2013 рр.) / уклад. В.І. Тютюгін ; Х.: Право, 2014. ‒ 704 с., 44,0 др.арк.

Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В. Я. Тацій; Х. : Право, 2015. – 648 с., 40,5 друк.арк.

Міжнародні проекти:

Тацій В.Я. являється членом Координаційної ради Міжнародної спілки юристів, Міжнародної асоціації законодавства і Міжнародної асоціації юридичної методології, Ради директорів Європейської асоціації публічного права, Міжнародної асоціації кримінального права. Брав участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, „круглих столах”, переговорах щодо співробітництва з іноземними партнерами, у зустрічах з іноземними делегаціями.

Продовжується співпраця в рамках програм співробітництва Національної академії правових наук України і Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами світу, серед яких – Болонський університет (Італія); Університет м. Каунаса (Литва), Польський відкритий університет (Варшава); Університет Уельсу, Університет м. Корк (Ірландія), Королівський технічний університет (Швеція), Університет Отто-фон-Герікс (Магдебург, Німеччина), Університет м. Жерони (Іспанія), Агенство “Міжнародний університетський сервіс” (Австрія) Швецьке агенство з вищої освіти; з провідними юридичними вузами СНД, а також з міжнародними організаціями – Американською асоціацією юристів, Європейським центром публічного права, Європейською асоціацією університетів (ЄАУ). Ведеться робота з новими партнерами – Мережею університетів Чорноморського регіону, Євроазіатською асоціацією університетів, Університетом Аліканте (Іспанія), Університетом Центрального Ланкаширу (Велика Британія), Університетами Любляни і Марібора (Словенія) та ін.

Проф. Борисов В.І. є дійсним членом Академії інженерних наук України,членом Правління Кримінологічної асоціації України, а також членом Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України та заступником Голови Всеукраїнської громадської організації “Асоціація кримінального права”. Міжнародні зв’язки реалізуються через членство в Європейському Об’єднанні Кримінологів (Швейцарія, Лозанна) та у Міжнародній асоціації кримінального права.

Доц. Пономаренко Ю.А. є експертом ОБСЄ з питань підвищення рівня викладення кримінального права у ВНЗ України та оцінювання знань студентів ВНЗ України. Являється членом Координаційної ради Міжнародної спілки юристів, Міжнародної асоціації законодавства і Міжнародної асоціації юридичної методології, Ради директорів Європейської асоціації публічного права. Брав участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, „круглих столах”, переговорах щодо співробітництва з іноземними партнерами, у зустрічах з іноземними делегаціями.

Ас. Шепітько М.В. являється членом International Penal Law Associationта INGO “Criminalists Congress”.

Отримані авторські свідоцтва та патенти:

В учбовий процес Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” в 2010 р. була впроваджена база даних “Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з кримінального права України”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37621 від 28 березня 2011 р. було вручено Тацію В. Я., Тютюгіну В. І., Борисову В.І. та іншим.