Екологічного права

Існування харківської науково-правничої школи з проблем екологічного права пов’язано з еволюцією наукових уявлень щодо процесу правової регламентації суспільних відносин у сфері взаємодії природи і суспільства, місця відповідної галузі в системі права України та завдань навчальної дисципліни.

Кафедра екологічного права як самостійний підрозділ академії існує з 1979 року, а саме з цього часу на базі Харківського юридичного інституту починається історія зазначеної наукової школи. Засновниками науково-правничої школи з проблем екологічного права були професори Ю.О.Вовк, В.К.Попов. Наукова діяльність проф. Ю.О.Вовка пов’язана з проблемами правового регулювання земельних і колгоспних (аграрних) відносин. Вперше в колишньому СРСР він визначив місце, значення природоресурсового права і правової охорони навколишнього природного середовища у правовій системі, а також розробив методологію викладання відповідної навчальної дисципліни. Професор В.К. Попов досліджував методологічний аспект уніфікації екологічного законодавства в напрямі розробки та прийняття Екологічного кодексу України. Професор В.В. Гречко значну увагу приділяв розробці наукових основ удосконалення водного законодавства та законодавства у сфері використання земель сільськогосподарського призначення. Велику наукову спадщину залишив після себе кандидат юридичних наук, доцент В.О. Чуйков. Його наукові доробки присвячені широкому колу питань екологічного права та законодавства, серед яких проблеми: земельного законодавства, лісового законодавства, законодавства про тваринний світ, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, кодифікації екологічного законодавства та деякі інші.

За період з 1979 по 2015 р. на кафедрі було підготовлено та захищено в спеціалізованих вчених радах 4 докторські (А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.І. Лозо, А.К. Соколова) та 44 кандидатські дисертації (Д.А. Суржан, М.В. Шульга, М. С-о. Мехтієв, А.П. Гетьман, Н.А. Торопова, Т.Р. Захарченко, Т.М. Гайворонська, В.С. Шахов, С.В. Размєтаєв, Т.М. Слінько, А.К. Соколова, О.М. Шуміло, В.І. Гордєєв, Г.В. Анісімова, Л.Л. Чаусова, А.Г. Бобкова, О.М. Ткаченко, П.В. Тихий, А.В. Котелевець, І.Л. Радик, С.В. Шарапова, Л.М. Здоровко, О.О. Бакай, О.В. Конишева, Л.В. Лейба, Т.В. Лісова, К.П. Пейчев, В.Л. Бредіхіна, Т.В. Григор’єва (Єрмолаєва), О.С. Лисанець, Чау Тхі Хань Ван, Т.М. Гапотченко, М.В. Воскобійник, І.В. Кирєєва, В.К. Філатова, М.К. Черкашина, І.В. Вітовська, О.А. Бакай, О.В. Донець, В.В. Шеховцов, Власюк С.М., Є.П. Суєтнов, І.М. Шевердіна, В.В. Овдієнко).

Наукові школи та перспективні напрямки досліджень, що ведуться на кафедрі екологічного права:

На сучасному етапі на кафедрі провадяться наукові дослідження з наступних актуальних правових проблем, які стосуються: здійснення та захисту екологічних прав та інтересів громадян, юридичних осіб; правового забезпечення екологічної безпеки в Україні; вдосконалення екологічного та його складових водного, флористичного, фауністичного та земельного законодавства в умовах ринку.

Сучасним фундатором харківської науково-правничої академічної правової школи екологічного право є доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України А.П. Гетьман, який з вересня 2011 року після реорганізації очолив кафедру екологічного права Національного Університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Головні напрямки дослідження проф. А.П. Гетьмана: теоретичні проблеми екологічного права, розробка еколого-процесуальної правової теорії. Аналіз еколого-процесуальних правовідносин дозволив автору вперше зробити висновок про існування еколого-процесуальної підгалузі права в складі екологічного права України. Особлива увага проф. А.П. Гетьманом приділяється удосконаленню управління в галузі використання природних ресурсів, охороні навколишнього природного середовища та забезпеченню екологічної безпеки.

Під його керівництвом проводяться дослідження за темою цільової комплексної програми «Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки».

Проф. М.В. Шульга, як член харківської школи екологічного права, започаткував формування наукової школи з проблем сучасного земельного права. Головні напрямки наукових досліджень проф. М.В. Шульги: теоретичні проблеми земельного права, актуальні проблеми природокористування та охорони довкілля, правового забезпечення екологічної безпеки.

Доцент А.К.Соколова започаткувала формування наукової школи з проблем флористичного права. Основні напрямки дослідження доц.А.К. Соколової: теоретичні проблеми екологічного права, зокрема, водного права та договірного екологічного права.

Доцент С.В.Размєтаєв сприяє формуванню наукової школи з сучасних проблем права власності на природні ресурси, а також займається питаннями щодо правового забезпечення еколого-збалансованого розвитку країни.

Доцент В.С.Шахов розробляє на протязі багатьох років проблеми правового регулювання використання та охорони мисливського фонду та мисливських угідь, окремі доробки були покладені в основу Закону України «Про мисливське господарство та полювання». На сьогодні займається питаннями правового регулювання екологічних інтересів в праві та законодавстві.

Сферу наукових інтересів доцента Анісімової Г.В. складають проблеми природно-правової доктрини в екологічному законодавстві України, а також питання: правової охорони, захисту та реалізації екологічних прав та інтересів громадян; правового забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні природних ресурсів, адаптації екологічного законодавства до вимог ЄС.

Починаючи з 2000 року було відано монографії:

 1. А.П. Гетьман, Л.М. Здоровко Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання : монографія. – К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2004. – 216 с.
 2. Бредіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 168 с.
 3. Соколова А.К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку: Монографія / А.К. Соколова. – Х.: Право, 2009. – 288 с.
 4. Правове виховання в сучасній Україні: монографія / За ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана. – Х.: Право, 2010. – 368 с. (Гетьман А.П., с. 312-332).
 5. Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування / За ред. проф. А.П. Гетьмана: Монографія / М.К. Черкашина. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 176 с.
 6. Шеховцов В.В. Правове регулювання права приватної власності на об’єкти тваринного світу в Україні / За наук. ред. проф. А.П. Гетьмана: Монографія / В.В. Шеховцов. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 200 с.
 7. Григор’єва Т.В. Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів: Монографія / Т.В. Григор’єва. – Х.: Право, 2011. – 176 с.
 8. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / За ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х.: Право, 2012. – 432 с. (Гетьман А.П., с. 325-344, у співавтор.).
 9. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрямки вдосконалення: монографія / За ред. А.П. Гетьмана, В.Ю. Уркевича. – Х.: Право, 2012. – 448 с. (Гетьман А.П., с. 9-68).
 10. Правове виховання в сучасній Україні: монографія / За ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна. – Х., Право, 2013. – 440 с. (Гетьман А.П., с. 377-397).
 11. Правове регулювання інноваційнихвідносин [Текст] : монографія / С. М. Прилипко [та ін.] ; НАПрН України, НДІ прав. забезпечення інноваційного розвитку. – Харків : Юрайт, 2013. – 688 с. (Гетьман А.П., глава 3, 4 р. 3; глава 4, 5 р. 4 – у співав.).
 12. Проблеми правової відповідальності: монографія / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. – Х: Право, 2014. – 348 с. – (Харківська правова школа) (Гетьман А.П., розділ 8, с.235-257).
 13. Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / А.П. Гетьман, А.К. Соколова, Г.В. Анісімова та ін.; за ред. А.П. Гетьмана. – Х. : Право, 2014. – 784 с. – (Харківська наукова школа екологічного права).

 

Кафедра опубліковала 190 наукові статті, зокрема у міжнародних виданнях:

 1. Getman A. P., Karasiuk V. V. A crowdsourcing approach to building a legal ontology from text // Artificial intelligence and Law. – 2014. Volume 22, Number 3, pp 313-335. DOI: 10.1007/s10506-014-9159-1 http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-9159-1 (Гетьман А. П., Карасюк В. В. Краудсорсинговый подход к построению правовой онтологии из текста // журнал «Искусственный интеллект и право». – 2014. Том 22, номер 3, с. 313-335) (стаття індексована у 27 базах наукового цитування: SCOPUS, INSPEC, інші).
 2. Анисимова, А. В. Принципы экологического права: естественно-правовые подходы / А. В. Анисимова // «Legea si Vita» («Закон и жизнь»). – 2014. – september. – № 4 (280) – С.10-14.
 3. Анисимова, А. В. Основополагающие принципы экологического права в свете естественно-правовой доктрины / А. В. Анисимова // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 12. – С. 45-51.
 4. Анисимова А. В. Корреляция экологических прав и обязанностей: естественно-правовые подходы / А. В. Анисимова // «Legea si Vita» («Закон и жизнь»). – 2015. – aprilie. – № 9/2 (273). – С. 40-46.
 5. Донець О. В. Правовые основы регулирования особо охраняемых природных территорий [Текст] / О. В. Донец // Эколого-правовое обеспечение устойчивого развития регионов России: Сборник материалов Международной науч.-практ. конфер., М., 19 марта 2015 года / Сост. и отв. ред. С. А. Боголюбов, Н. Р. Камынина, М. В. Пономарев. – М.: МИИГАиК, 2015. – С. 289-295.

 

Співробітники кафедри брали участь більше ніж у 320 конференціях, зокрема міжнародних: 

 1. ІІ Miedyznarodowej naukowe-praktzcynej konferencji «Wzksytalcenie i nauka bez granic – 2005», Przemysl.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technologies for the Future», 7-10 вересня 2009 року, м. Ільменау (Німеччина).
 3. Європейсько-Азіатський правовий конгрес «Право и модернизация: приоритеты и стратегия», 27-28 травня 2011 року, м. Єкатеринбург, Російська Федерація.
 4. Міжнародна конференція «Проблемы и потенциал академической мобильности: пути к международной и междисциплинарной кооперации», 28-30 листопада 2011 року, м. Алмати, Казахстан.
 5. DAS INTERNATIONALE SYMPOSIUM «Okologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung», 29-30 november 2012, EURO-ECO-hannover.
 6. ІХ Международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2013», 17-25 юли, 2013, София.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Права та свободи людини і громадянина і механізм їх реалізації та захисту різними галузями права», 19-20 вересня 2014 р., м. Братислава, Словацька Республіка.
 8. Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов», листопад 2014 р., г. Кишинев, Республика Молдова.
 9. Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», 27-28 лютого 2015 року, м. Кошице, Словацька Республіка.
 10. Международная научно-практическая конференция «Эколого-правовое обеспечение устойчивого развития регионов России», 19 березня 2015 р., м. Москва, Російська Федерація.

 

Проекти, в яких брала участь кафедра: 

Проф Гетьман А.П., доц. Соколова А.К. та доц. Анісімова Г.В. з 2011 по 2015 роки брали участь у проекті щодо розробки регіональних міждисциплінарних навчальних курсів з питань енергетичного та екологічного права 516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR, коротка назва проекту ‘REGENLAW’.

За результатами участі видано навчально-методичні посібники:

Гетьман А.П. Актуальні проблеми гірничого права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад. А. П. Гетьман. – Харків : Право, 2015. – 224 с.

Соколова А.К. Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання альтернативних джерел енергії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад. А. К. Соколова. – Харків : Право, 2015. – 100 с.

Анісімова Г.В. Енергетичне право України: еколого-правові аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад. Г. В. Анісімова. – Харків : Право, 2015. – 204 с.

Отримані авторські свідоцтва та патенти

Проф. Гетьманом А.П., доц. Размєтаєвим С.В. та доц. Шеховцов В.В. отримано авторське свідоцтво на електронний навчально-інформаційний комплекс з навчальної дисципліни «Екологічне право України» для студентів спеціальності «Правознавство» галузь знань 0304 «Право» ( відповідно до ECTS ).