Адміністративного права

Засновниками наукової школи адміністративного права є професори О.М.Якуба, Р.С.Павловський, Ю.П. Битяк. Основні напрями наукових розробок школи адміністративного права стосуються проблемних питань Загальної та Особливої частин адміністративного права: адміністративно-правового статусу громадян України, функцій, форм та методів державного управління, державної служби та формування кадрової структури апарату органів виконавчої влади, адміністративного примусу і відповідальності за адміністративним правом, митного законодавства, адміністративного процесу, адміністративної юстиції та судочинства в Україні, здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю.

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом академіка Академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Ю.П.Битяка. Активно працюють з аспірантами та пошукувачами кафедри по підготовці кандидатських дисертацій проф. В.М.Гаращук, проф. Н.П.Матюхіна, к.ю.н., проф. М.Г.Шульга, доц. В.В.Зуй, доц. Д.В.Лученко, доц. О.Б.Червякова, доц. Н.Б.Писаренко, доц. І.В.Бойко.

Наукові дослідження кафедри проводяться згідно цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», науковий напрямок кафедри «Проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, теорія, практика», науковий керівник – академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Ю.П.Битяк.

На даний момент в рамках школи адміністративного права під керівництвом провідних вчених розробляються перспективні наукові напрями:

1. Наукові засади державного управління, проблеми конституційного й адміністративного права: виконавча влада та конституційно-правовий статус органів виконавчої влади, державна служба, адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство, порівняльне правознавство, проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування.

Науковий керівник – проф. Ю.П.Битяк, завідувач кафедри адміністративного права, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України, заступник голови спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Д. 64.086.01. Підготував 25 кандидатів юридичних наук. Був науковим консультантом 5 докторських дисертацій.

Проф. Ю.П.Битяк брав участь у розробці Концепції реформування системи кримінальної юстиції, проекту Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про службу в органах виконавчої влади та їх апараті», Кодексу загальних правил поведінки державних службовців, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

2. Теоретико-правові проблеми адміністративного права, законності, контролю та нагляду в державному управлінні; організаційно-правові проблеми державної служби; адміністративно-правові засади боротьби з корупцією; проблеми організації та правового забезпечення управління у сфері адміністративно-політичної діяльності.

Науковий керівник – проф. В.М.Гаращук, професор кафедри адміністративного права, член-кореспондент НАПрН, з квітня 2015 року виконуючий обов’язки зав. кафедрою адміністративного права.

У складі групи фахівців університету брав участь у розробці Концепції реформування системи кримінальної юстиції, проекту Кодексу кримінальних проступків, оновленого Кодексу України про адміністративні правопорушення (проступки), положення «Про Національний антикорупційний комітет України», був співрозробником проектів нормативних актів: Кодекс основних правил поведінки державного службовця, Закон України «Про державний контроль у сфері виконавчої влади», законопроекти України «Про Антикорупційне бюро України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг». Брав участь у розробці проектів змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України, зокрема, до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та змін до глави 13 «а» Кодексу України про адміністративні правопорушення; брав участь у розробці «Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 рр.» тощо.

Проф. В.М.Гаращук експерт експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого Д 64.086.01. Підготував 7 кандидатів юридичних наук.

3. Організаційно-правові проблеми управління адміністративно-політичною діяльністю, державної служби; питання публічної адміністрації та реформи адміністративного права у зарубіжних країнах.

Науковий керівник – проф. Н.П.Матюхіна була членом робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про військову поліцію» (2015). Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого Д.64.086.01 та Д. 64.086.03. Підготувала 8 кандидатів юридичних наук.

4. Митні режими; митний контроль; митне оформлення; переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон; нетарифні заходи регулювання; митні стандарти; адміністративна відповідальність за порушення митних правил. (Науковий керівник – проф. Н.П.Матюхіна. Під її керівництвом захистили дисертації 8 кандидатів юридичних наук).

5. Адміністративне право, адміністративний процес та адміністративна відповідальність. (Науковий керівник – доц. В.В.Зуй, підготувала  4 кандидата юридичних наук).

6. Питання забезпечення державного управління інформаційними ресурсами та запобігання корупції в інформаційній сфері. (Науковий керівник – доц. О.Б.Червякова підготувала 3 кандидата юридичних наук).

7. Дослідження адміністративного оскарження як інституту адміністративного права; дослідження адміністративного оскарження як гарантії прав людини у відносинах з державою; дослідження інституту примирення в адміністративному праві. (Науковий керівник – доц. Д.В.Лученко, член спеціалізованої вченої ради К 17.051.07 Запорізького національного університету. Підготував 1 кандидата юридичних наук).

Напрями наукових досліджень доц. Н.Б.Писаренко є адміністративний процес, адміністративне судочинство. До сфери наукових інтересів доц. І.Б.Бойко належать питання правового статусу людини та громадянина у сфері відносин із виконавчою владою захисту прав і свобод громадян, адміністративного судочинства. Напрям наукового дослідження доц. О.Т. Зими є адміністративна відповідальність юридичних осіб, митне право, адміністративно-правове регулювання інфраструктури, адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності.

Викладачі кафедри приймали участь у підготовці Концепції декриміналізації злочинів, що не становлять для суспільства значної небезпеки, та реформування законодавства України про адміністративні правопорушення, що розроблялась на базі Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі нормативно-правових актів, зокрема в підготовці: проекту Адміністративно-процедурного Кодексу України, законів «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про нормативно-правові акти» та ін. Викладачі кафедри брали участь у підготовці змін і доповнень до законів України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил».

Проф. Н.П.Матюхіна, доц. В.В.Зуй, доц. О.Б.Червякова керують студентськими науковими гуртками з адміністративного та митного права на протязі багатьох років. Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, які проводяться в Університеті та за його межами. 

Публікації:

Викладачами кафедри з 2000 року було опубліковано 46 монографій, зокрема:

Проф. Ю.П.Битяк опублікував понад 250 наукових праць, серед яких 19 монографій, підручники, науково-практичні коментарі до Конституції та Законів України й інші наукові та науково-методичні праці: «Адміністративне право України» (у співав., 2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013); підручник «Адміністративне право України. Академічний курс» у 2 т. (Т.1 «Загальна частина») (у співав., 2003); підручник «Адміністративне право України. Академічний курс» у 2 т. (Т.2 «Особлива частина») (у співав., 2005), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Головні напрямки удосконалення законодавства про місцеве самоврядування» (2002), «Напрямки наукових досліджень проблем місцевого самоврядування» (2002), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (2005), «Правові культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт. 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи» у т. 5 (Т. 2 «Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення») (у співавт., 2008; рос. мовою – у співавт. 2011), «Конституція України: науково-практичний коментар», підручник «Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс» (2011), монографія «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції (у співавт., 2012), «Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний і вітчизняний досвід ( у співавт., 2012), «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України» ( у співавт., 2012), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції (у співавт., 2013), «Правовий доктрина України» у 5 т. (Т. 2 «Публічно-правова доктрина України) (у співавт., 2013), «Проблеми правової відповідальності» (у співав., 2014) тощо.

Проф. В.М.Гаращуком було видано понад 150 публікацій. Серед них 10 монографій: підручник «Адміністративне право України» (2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013); підручник «Адміністративне право України. Академічний курс» у 2 т. (Т.1 «Загальна частина») (у співав., 2003); підручник «Адміністративне право України. Академічний курс» у 2 т. (Т.2 «Особлива частина») (у співав., 2005);         «Контроль та нагляд у державному управлінні» (2002); «Правова система України: історія, стан та перспективи: колективна монографія у 5 т.: Т 2: 2. 2. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (2008); «Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні» (2010); «Корупційні адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар» (2010); «Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин» («Правова доктрина України» у 5 т., Т. 2 «Публічно-правова доктрина України» (2013); Constitutional Foundations of State Control and Supervision in Ukraine / The Legal System of Ukraine. Past, Present, and Future / General Editor of Volume II. – Kyiv Editorial office of the journal «Lav of Ukraine»; «Антикорупційне законодавство 2011 р.: перспективи розвитку і застосування»; «Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин».

Проф. Н.П.Матюхіна автор понад 90 наукових праць, серед яких 5 монографій: «Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи)» (2001); «Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління» (2001); «Сучасні проблеми управління персоналом ОВС України» (2002); «Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття» (2006); «Приватний сектор безпеки США. Шляхи розвитку та реалії сьогодення» (2013). За заг. редакцією проф. Матюхіної Н.П. вийшло 3 монографії: «Управління державною службою в Україні: на шляху до вдосконалення» (2010), «Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми управління та правового забезпечення» (2011), Антимонопольна діяльність в Україні: сучасні проблеми організації та правового регулювання (2014); підручник «Адміністративне право України» ( у співав., 2009, 2012, 2013). Приймала участь у написанні коментарів до: Кодексу України про адміністративні правопорушення(2007); Науково-практичний коментар Митного кодексу України (2008); Науково-практичного коментаря Кодексу законів про працю України (2008).

Доц. В.В.Зуй опубліковала понад 60 наукових праць, основні серед яких: підручник «Адміністративне право» (у співавт., 2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013); навчальний посібник «Адміністративне право: Загальна частина» (у співавт., 2011); «Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс:» |{підруч.} (2011); «Проблемні питання щодо оскарження нормативно-правових актів» (2012); «Правові аспекти запровадження та розвитку адміністративної юстиції: досвід України та зарубіжних країн» (2012); «Особливості примусового повернення або примусового видворення іноземців та осіб без громадянства» (2012); «Особливості розгляду справ із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності» (2012); «Оскарження нормативно-правових актів: історичний аспект» (2013), «Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів судових юрисдикцій» (2013); «Про порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності: загальні положення», колективна монографія «Проблеми правової відповідальності» (2014). За заг. редакцією доц. Зуй В.В. вийшла монографія «Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві» (2011).

Проф. М.Г.Шульгою опубліковано понад 50 наукових праць. Основні наукові праці: посібник з митного права України (2005); Навчальний посібник «Основи правознавства» (2006); Митний кодекс України. /Зі змінами та доповненнями, станом на 30.11.2007 року; Податкове право України: навчальний посібник (2010); навчальні посібники з митного права України (у співав., 2008, 2010); підручник з адміністративного права (у співавт., 2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013).

Доц. О.Б.Червякова опубліковано понад 30 публікацій серед яких монографія: «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 томах. Том 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. Розділ 2.5 «Державне управління інформаційними ресурсами інформаційною сферою» (2008); The legal system of Ukraine: past, present and Future : in Five Volumes. – Kyiv : Editorial office of the journal «Law of Ukraine» , Kharkiv : «Pravo», 2013 : V. II Constitutional Foundations of the Legal System of Ukraine and Problems of Improvement / General Editor of Volume II Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine Iu. P. Bytiak. – ***. 2.3. Constitutional Regulation of State Service in Ukraine (у спіавт., 2013); «Докази та доказування в адміністративному судочинстві» [Монографія] / Я.С. Калмикова (2014): підручник з адміністративного права (у співавт., 2010, 2012, 2013);

Доц. Д.В.Лученко опублікував близько 50 наукових праць. підручник з адміністративного права (у співавт., 20010, 2012, 2013).

Доц. Н.Б.Писаренко опублікувала близько 60 наукових праць, серед яких такі: монографії «Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення)» (у співав., 2011); «Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення)» : – 2-ге вид., зі змінами та допов. (у співав., 2012); «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України» (у співав., 2009, 2012); «Науково-практичний коментар Митного кодексу України» (у співав., 2012).

Доц. І.В.Бойко опублікувала близько 30 наукових праць, зокрема: підручник з адміністративного права (у співавт., 2010, 2012, 2013); навчальний посібник «Адміністративне право: загальна частина» (у співавт., 2011) та низку статей.

Доц. О.М.Соловйовою було опубліковано монографію «Організаційно -правові засади формування і діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації» (2006).

Доц. О.Т.Зима приймав участь у написанні 2 монографій: «Договір як універсальна правова конструкція»: Адміністративний договір – система ознак. (у співав., 2012); «Проблеми правової відповідальності» (у співав., 2014).

Доц. Я.С.Рябченко було опубліковано монографію «Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві (2011).

За звітний період у вітчизняних виданнях було опубліковано 364 статті, зокрема 9 статей у зарубіжних виданнях:

 1. Matyukhina N. Staff Management and the Problems of Education // The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society: Conference proceeding (The British Council). – K.: “Zlagoda”, (проф. Матюхіна Н.П., 2000);
 2. «Проблема качества кадрового обеспечения государственной службы в Украине // Юридическая наука и образование – Издат. дом «Уральская государственная юридическая академия» (проф. Матюхіна Н.П., 2011);
 3. Pisarenko Nadija Borisiwna Die gerichtliche und außergerichtliche Ordnung bei der Lösung von öffentlich- rechtlichen Streitigkeiten, ihr Zusammenspiel und Zustand ihrer Rechtsregulierung in der Ukraine // Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS. (доц. Писаренко Н.Б., 2014);
 4. Требования к качеству административных услуг // Legea si Viata. – Republica Moldova, Februarie (доц. Соловйова О.М., 2015);
 5. «Институт обжалования в административном праве: европейский правовой опит // Legea si Viata №3/2 (279), Молдова, 2015; «Про предмет оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень» // Журнал східноєвропейського права (доц. Лученко. 2015);
 6.  «Административно-правовые аспекты международного сотрудничества государств-участников СНГ в сфере культуры» // Legea si viata: Revista stiintifico-practica (доц. Ігнатченко І.Г., 2013);
 7. «Доктринальные основы становления и развития культурно-управленческого цикла в Украине // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов (доц. Ігнатченко І.Г., 2014); 
 8. Die Rechtslage der modernen Kultur der Ukraine: verwaltungsrechtliche Fragen / Ignatchenko I.: [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/230-243.pdf // Recht der Osteuropäischen Staaten. (доц. Ігнатченко І.Г., 2014);
 9. «The newest principles of public cultural policy and mechanisms of their realization are in Ukraine // The genesis of genius: Scientific and educational journal» – Geneva, Switzerland, (доц. Ігнатченко І.Г., 2014).

 

З 2001 року кафедра адміністративного права прийняла участь у 219 вітчизняних конференціях, зокрема у міжнародних:

 1. The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society: Conference proceeding (The British Council, 2000) / Matyukhina N. Staff Management and the Problems of Education (проф. Матюхіна Н.П.);
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права», Забезпечення доступності адміністративних послуг / О.М. Соловйова // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «Pra ľudské a občianské práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, 2014 (доц. Соловйова О.М.);
 3. Міжнародний конгрес економістів і правознавців “The genesis of genius” м. Женева, Швейцарія, 2014 г. (доц. Ігнатченко І. Г.);
 4. Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» г. Кишинев, Республика Молдова, 2014 (доц. Рябченко Я.С.).

 

Проекти, в яких брала участь кафедра (співробітники кафедри):

Викладачі кафедри приймали участь у виконанні науково-дослідної роботи «Дослідження законодавчих актів з питань будівництва, містобудування та архітектури та підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення» на підставі договору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також участь у розробці законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг» на підставі госпрозрахункового договору Академії міського господарства з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (проф. Ю.П.Битяк, доц. Н.Б.Писаренко, доц. Д.В.Лученко, доц. І.В.Бойко).

Доц. Д.В.Лученко був членом робочої групи Харківської обласної ради з розробки Програми газифікації Харківської області на 2009-2014 роки.

Доц. О.Т.Зима постійний учасник низки інших заходів у царині підвищення безпеки руху, у тому числі член колективу розробників альтернативного проекту державної програми підвищення безпеки руху на 2013-2018 р. і співавтор видання «Стандарти Європейського Союзу щодо захисту пішоходів та практичні аспекти їх застосування в Україні».

Отримані авторські свідоцтва та патенти :

Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з адміністративного права України призначений для підтримки навчальної діяльності з предмету «Адміністративне право» (2012)