Провідні експерти

300x900_1341611273

Михайло Буроменський,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного універистету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень.

Проходив стажування в університетах Великої Британії (Thames Wally University), Угорщини (Central European University).

Неодноразово залучався в якості експерта провідними міжнародними міжурядовими організаціями (Рада Європи, Європейський Союз, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Світовий Банк, Програма Розвитку ООН, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, ОБСЄ). У якості правового експерта ООН брав участь у діяльності Місії ООН в Грузії (Абхазії) – UNOMIG.

Член постійної делегації України в Групи держав Ради Європи проти корупції – GRECO (з 2006 р.)

Суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (з вересня 2009 р.)

Напрями наукових досліджень – міжнародно-правове співробітництво у сфері прав людини, співвідношення міжнародного і національного права, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та міжнародне кримінальне право, правові питання міжнародної безпеки, історія міжнародних відносин, конституційне право іноземних держав. Автор понад 180 наукових праць.
Неодноразово брав участь у підготовці законопроектів. Серед найбільш важливих – «Концепція державної політики захисту прав людини», «Про біженців», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2001 р., 2006 р.) Переможець конкурсу 2004 року на кращу публікацію про адвокатуру.

wgQ9FGcgg88

Микола Кучерявенко,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Президії Міжнародної асоціації фінансового права, заслужений діяч науки і техніки, почесний працівник податкової служби України.

У 1981 р. закінчив економічний факультет Харківського державного університету імені О. М.Горького, а у 1995 р. – Українську державну юридичну академію.

у 1987 році була захищена кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 1998 році – захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні».

Автор більше 210 наукових робіт (більше 120 статей та близько 90 монографій, підручників, навчальних посібників).

Є членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України, членом науково-консультативної ради Верховного суду України, членом громадської колегії Міністерства фінансів України , членом громадської колегії комітету Верховної Ради України з податкової та митної політики.

Напрями наукових досліджень – бюджетні відносини, проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування.

Нагороди: Почесна грамота спілки юристів України (2002), Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» (2004), Лауреат премії журналу «Налоговед» в номінації «Ученый года» (2009), Премія імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства» (2012).

1521488_1506832889541855_418523348_n

Станіслав Погребняк,

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

2001 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення».

В 2009 році виступив співавтором колективної монографії «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення», вихід якої названо «подією в сфері філософії права», та представлено на Всесвітньому Конгресі Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії в Пекіні.

2009 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Основоположні принципи права».

Дослідницькі інтереси включають, з-поміж іншого, теорію права, філософію права, порівняльне правознавство.

Доробок охоплює близько 100 наукових праць, співавторство більше 5 підручників (теорія держави і права, історія вчень про державу і право, порівняльне правознавство, юридична деонтологія).

DSC_0400

Юрій Барабаш,

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, проректор з навчальної роботи університету, член-кореспондент Академії правових наук України.

Захистив кандидатську дисертацію “Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики”. У 2009 захистив докторську дисертацію “Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект”.

Автор понад 90 наукових праць, серед них одноосібні монографії «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), підручник «Конституційне право України» (2007, у співавтор.), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011, у співавтор.).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів  «Вісник Конституційного Суду  України», «Право України», «Публічне право».

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008р.); лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008р).

Ярошенко

Олег Ярошенко,

доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Правовий статус сторін трудових правовідносин». У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Джерела трудового права України».

Має близько 250-ти опублікованих наукових праць, у тому числі 32 монографій, з яких 5 – індивідуальні та 27 – колективні, у тому числі: монографії «Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України» (2006), «Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие)» (2011); «Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект» (2012); «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики» (2012).

Приймав участь у розробці проектів Трудового кодексу України, Митного кодексу України, Законів України “Про державну службу”, “Про вищу освіту”, “Про зайнятість населення”, “Про засади запобігання та протидії корупції”,“Про соціальний діалог” та ін.

Є дійсним членом (академіком) Міжнародної кадрової академії, членом редакційних колегій наукових збірників “Актуальні проблеми права: теорія і практика”, “Проблеми законності”, “Теорія і практика правознавства”, науково-юридичного журналу “Юридична наука і практика”, зарубіжного журналу: “Трудовое и социальное право” (Республика Беларусь).

Головними напрямками наукових досліджень є конституційні засади права громадянина на працю; рівність трудових прав громадянин і заборона дискримінації; предмет і метод трудового права; трудові правовідносини; джерела трудового права; єдність і диференціація правового регулювання відносин у сфері праці; відмежування трудового права від суміжних галузей права; правовий статус суб’єктів трудового права; трудовий договір; основні тенденції розвитку трудового права і трудового законодавства.

Нагороджений іменною стипендією Харківської обласної державної адміністрації ім. Василя Пилиповича Маслова (2007 р.), почесним званням «Видатний юрист України» (Союз юристів України, 2010 р.), подякою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2012 р.), почесною грамотою Міністерства юстиції України (2013 р.); Премією імені Ярослава Мудрого (2013 р.).

inna3

Інна Спасибо-Фатєєва, 

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, член-кореспондент Національної Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки.

У 1984 р. закінчила Харківський юридичний інститут. У 1991 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Право граждан на объединение в научно-производственные кооперативы». У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин». Вчене звання професора присвоєно у 2003 році.

Опублікувала понад 400 наукових праць, з-поміж яких є низка монографій, зокрема: «Акционерные общества: корпоративные правоотношения» (1998), «Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління» (2002), «Корпоративне управління» (у співавторстві, 2007), «Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибрані наукові праці» (2012), «Договір як універсальна правова конструкція» (у співавторстві, 2012), «Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України» (у співавторстві, 2012), «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» (у співавторстві, 2013), «Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб» (у співавторстві, 2013).

І.В. Спасибо-Фатєєва є членом науково-консультаційних рад Вищого господарського суду України та Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Також входить до редакційних колегій низки періодичних видань, зокрема: «Вісник Національної академії правових наук України», “Бюлетень Національної служби посередництва і примирення”, «Приватне право».

Брала участь в розробці постанов пленумів вищих судових інстанцій, зокрема: Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 14 “Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”, Постанови пленуму Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» від 07 лютого 2014 року № 5.

Є засновником і відповідальним редактором серії монографій «Харьковская цивилистическая школа», а також коментаря «Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар» у 12 томах. Бере участь у проектах, які проводяться Центром комерційного права, зокрема, у щорічному тематичному виданні цього центру.