Інституціональні засади забезпечення прав та інтересів людини у соціальній сфері

(номер державної реєстрації 0113U000490)

Керівник проекту –

Ярошенко Олег Миколайович, д.ю.н., професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Колектив виконавців:

 1. Прилипко С.М.- д.ю.н., професор, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 2. Ярошенко О.М. – д.ю.н., професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 3. Юшко А.М. – к.ю.н., доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 4. Радіонова – Водяницька В.О. – к.ю.н., доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 5. Верес Ю.М. – асистент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 6. Луценко О.Є. – аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 7. Поклонська Н.І. – здобувач кафедри трудового права, завідуюча кабінетом трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які характеризують прагнення суспільства огородити своїх членів від загрози неможливості задоволення першочергових найнеобхідніших потреб, яка виникла з причин визнаних ним соціально поважними у цілях усталеного розвитку суспільства.

Предметом дослідження виступають норми трудового та соціально-забезпечувального законодавства України й інших країн світу, міжнародні та європейські соціальні стандарти, а також судова практика.

 

Метою проекту є дослідження інституціональних засад забезпечення прав та інтересів людини у соціальній сфері, визначення ступеня ефективності правового регулювання у цій царині і на підставі здійсненного аналізу напрацювання пропозицій щодо подальшого вдосконалення положень чинного трудового та соціально-забезпечувального законодавства України, що регулюють досліджувані відносини.

Основні завдання проекту:

 1. Узагальнити погляди науковців щодо правової природи соціального захисту населення та його місця у системі права соціального забезпечення.
 2. Розкрити основні засади, особливості й тенденції щодо історико-правового розвитку соціального захисту громадян як важливого явища суспільного розвитку.
 3. Визначити зміст права на соціальний захист та юридичний механізм його реалізації.
 4. Виявити специфічні риси правового регулювання підтримки й захисту нужденних осіб у державах з різними стратегіями підтримки добробуту громадян.
 5. Сформулювати висновки щодо напрямків розвитку системи соціального захисту громадян в Україні та рекомендацій стосовно можливостей вдосконалення правового регулювання суспільних відносин з приводу соціального захисту.

 

Отримані результати:

 1. Участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 5093)»;
 2. Участь у роботі над приведенням нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
 3. Підготовка доповідної записки на засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України щодо визначення пріоритетності нормативно-правового акта, який підлягає застосуванню до відносин з пенсійного забезпечення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначення різних розмірів одних і тих самих виплат одночасно законом та підзаконним нормативно-правовим актом, а також вирішення питання, чи є у судів правові підстави відмовляти цій категорії громадян у нарахуванні соціальних виплат, застосовуючи при цьому нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.
 4. Підготовка наукових висновків за запитами за запитами Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

 

Публікації:

Ярошенко О.М.

 1. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов: Ежемесячное научное издание / под ред. В.В. Иванова. – Курск: Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2013. – С. 69-73
 2. Научные труды РАЮН. – Вып. 11. – В 2 т.: Т. 1. – М.: Юрист, 2014. – С. 637-641.
 3. Навч. посіб. / І. А. Вєтухова, Г. О. Яковлєва, О. М. Ярошенко; за ред. В. В. Жернакова. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого», 2013. – 230 с.
 4. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: монографія / Ю. С. Шемшученко [та ін.]; наук. ред. Ю. С. Шемчушенко; відпов. ред. Н. М. Пархоменко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.: Юрид. думка, 2013. – 308 с. (С. 100-121).
 5. Підручник. – 5-те вид., доп. – Харків: Право, 2014. – 760 с.
 6. Монографія / за наук. ред.. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2014. – 288 с.
 7. Контроль за діяльністю правоохоронних органів: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Іншина, В.І. Олефіра. – Х.: Ніка Нова, 2014. – 480 с.
 8. Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Іншина, В.І. Олефіра. – Х.: Ніка Нова, 2014. – 840 с.
 9. Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / за ред. В.С. Венедіктова, А.М. Куліша: Сумський державний університет, 2014. – С. 343-347.
 10. Право на працю в системі прав людини. Право України. – 2014. – №6. – С. 102-110.
 11. Конституціоналізація як основний напрям вдосконалення трудового законодавства України. Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф. Н.С. Кузнєцової / відповідальні редактори Р.Я. Майданик та О.В. Кохановська. – К.: ПрАТ «Юрид. практика», 2014. – С. 541-559.
 12. Зміст принципу рівності прав і можливостей працівників: теоретичний нарис. Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наукових повідомлень учасників VI Міжнар. наук-практ. конф. (м. Харків, 3-4 жовтня 2014 р.) / за ред.. В.ВІ. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С. 49-56.
 13. Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України. Монографія / за наук. ред.. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Юрайт, 2014. – 192 с.
 14. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці. Монографія / за наук. ред.. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Юрайт, 2014. – 288 с.
 15. Місце та роль соціальної держави у соціально-трудовій сфері. Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листопада 2014 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника // МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 59-62.
 16. Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Монографія / За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2014. – 336 с.

 

Прилипко С.М.

 1. Decision support systems – the help for vocational guidance of law graduates. Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал – Кишинев: Изд-во SRL «Cetatea de Sus», 2014. – № 1/2. – С. 187-191
 2. Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Фоліо, 2014. – С. 227-296
 3. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Право та інновації : наук – практ журн. / редкол.: Ю.Є. Атаманова та ін. – Х. : Право, 2014. – № 1-2 (5-6). – С. 80-87.
 4. Трудове право України. Підручник. – 5-те вид., доп. – Харків: Право, 2014. – 760 с.
 5. Держава та її органи як суб’єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис. Монографія / за наук. ред.. проф. О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2014. – 288 с.
 6. Конституційний Суд України у механізмі захисту трудових прав громадян. Актуальні проблеми приватного права України. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014. – С. 173-185.
 7. До окремих питань зміни підстав, формулювання і дати звільнення. Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. Повідомлень учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С. 16-20.
 8. Право на працю в системі прав людини. Право України: науково-практичне видання / за заг ред. О.Д. Святоцького. – Київ: «Право України», 2014. − № 6. – С. 102-110.
 9. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці. Харків: Юрайт, 2014. – 288 с.
 10. Теоретичні засади правового регулювання інвестування та інноваційного розвитку. колективна монографія / кол. авторів, С. М. Прилипко, М.І. Іншин, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко та ін. – Харків: Право, 2014. –  536 с.

 

Юшко А. М.

 1. Деякі проблемні питання правового регулювання атестації працівників // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 року / [За ред. проф. В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 280-284.
 2. Гарантії забезпечення трудових прав мобілізованих працівників // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С. 203-207.
 3. Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин мобілізованих працівників // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 483-486.
 4. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2014. – 288 с.
 5. Електронний навчальний курс: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Трудове право» (відповідно до вимог ECTS) для студентів II та IІІ курсів / Уклад.: Жернаков В.В.; Бущенко П.А.; Г.С. Гончарова та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 115 с.

 

Бурнягіна Ю.М.

 1. Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження: монографія. – Х.: Юрайт, 2014. – 224 с.
 2. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за заг. наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт, 2014. – 228 с.
 3. Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: монографія / За заг. наук. ред. проф. Ярошенко О.М. – Харків : Юрайт, 2014.-336 с.
 4. Щодо питання виплати винагороди за підсумками роботи за рік // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення проблеми і перспективи розвитку»: Х.: Право, 2014. – С. 219 – 222.

 

Радіонова-Водяницька В.О.

 1. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за заг. наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт, 2014. – 228 с.
 2. Щодо змісту правового принципу доступності професійного розвитку працівників // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4 жовтня 2014 р.) / За ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С. 238-240.

 

Луценко О. Є.

 1. Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: монографія / За заг. наук. ред. проф. Ярошенко О.М. – Харків : Юрайт, 2014.-336 с.
 2. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за заг. наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт, 2014. – 228 с.
 3. Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями // Вісник Національної академії правових наук України. – № 1 (76). – 2014. – С. 178-185.
 4. Компаративистское исследование правового регулирования прекращения трудовых правоотношений с государственными служащими в связи с совершением дисциплинарного проступка в Украине и Чехии // LEGEA SI VIATA. – № 5/3 (269). – 2014. – С. 22-25.
 5. Службові та посадові обов’язки державних службовців: щодо співвідношення категорій // Юридична осінь 2013 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (Харків, 14 листоп. 2013 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого» : Право, 2013. – С. 251-253.
 6. Припинення трудових правовідносин із державними службовцями у випадку вчинення корупційного правопорушення за законодавством України // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С.279-281.

 

Поклонська Н.І.

 1. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за заг. наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт, 2014. – 228 с.
 2. Щодо вдосконалення законодавства з питань тривалості соціальних виплат // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення проблеми і перспективи розвитку»: Х.: Право, 2014. – С. 372 – 375.

 

Кабаченко М.О.

 1. Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: монографія / За заг. наук. ред. проф. Ярошенко О.М. – Харків : Юрайт, 2014.-336 с.
 2. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за заг. наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт, 2014. – 228 с.

 

Матіос А.М.

 1. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія / за наук. ред. проф. Ярошенка О.М.. – Х: Юрайт, 2014. – 288с.
 2. Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України: монографія / за наук. ред. проф. Ярошенко О.М. – Х: Юрайт, 2014. – 192с.