Основні напрямки реформування законодавства у науково-технічній та інноваційній сфері в руслі адаптації до європейських стандартів

(номер державної реєстрації 0113U000492)

Керівник проекту – Сімсон Ольга Едуардівна, д.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Колектив виконавців:

 1. Крижна В.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 2. Іванова К.Ю. асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 3. Євков А.Н., к.ю.н., асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 4. Чорна О.О., здобувач кафедри цивільного права №2, секретар НДІ правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Об’єктом дослідження виступають відносини, що складаються у процесі здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, їх правова природа та варіанти правового регулювання на рівні ЄС та країн-членів. Окремуа увага приділяється особливостям вказаних відносин в Україні, загальній оцінці ефективності їх правового регулювання для забезпечення загального курсу країни на технологічну модернізацію та інноваційний розвиток.

Предметом дослідження є aquis communautaire ЄС , законодавство країн-членів та практика його застосування з точки зору вибору найбільш ефективних механізмів регулювання науково-технічної та інноваційної сфери для подальшого впровадження їх в українське законодавство. 

Метою проекту є розробка сучасної концепції правового регулювання відносин у науково-технічній та інноваційній сфері в Україні як цілісної концепції правового забезпечення відповідного єдиного напряму реформ, що відповідає світовим, зокрема європейським стандартам, а також конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства у науково-технічній та інноваційній сфері.

Основні завдання проекту:

 1. Узагальнення методологічних підходів до правового регулювання відносин у науково-технічній та інноваційній сфері, що існують у світовій, зокрема європейській практиці.
 2. Теоретичне обґрунтування взаємовпливу та взаємозв’язку відносин у науково-технічній та інноваційній сферах.
 3. Виявлення стану, тенденцій та перспектив розвитку інноваційного права в умовах глобалізації світових економічних і суспільних явищ, інтеграції правових систем, адаптації національного законодавства до права ЄС.
 4. Обґрунтування напрямів удосконалення правового регулювання відносин у науково-технічній та інноваційній сфері.
 5. Дослідження основних видів правовідносин у науково-технічній та інноваційній сфері та наведення пропозицій щодо вдосконалення їх правового забезпечення.
 6. Розробка правових засад створення та функціонування інноваційного ринку наукоємної інтелектуальної продукції.
 7. З’ясування ролі і місця держави та органів місцевого самоврядування у науково-технічній та інноваційній сфері.
 8. Розробка механізмів державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сфері.
 9. Забезпечення примату приватноправових принципів та Цивільного кодексу України у правовому регулюванні відносин у науково-технічній та інноваційній сфері, а також впровадження єдиної термінології, що відповідає європейським стандартам.
 10. Розробка проектів нормативно-правових актів та змін до діючого законодавства, які будуть сприяти вдосконаленню правового регулювання відносин у науково-технічній та інноваційній сфері.