Напрями удосконалення регулювання бюджетних відносин в Україні

(номер державної реєстрації 0114U005355)

Керівник проекту –

Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Виконавці проекту:

 1. Кучерявенко М.П. – доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.   
 2. Лукашев О.А. – доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 3. Дмитрик О.О. – доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 4. Котенко А.M., аспірант кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного і місцевих бюджетів, звітування про їх виконання.

Предметом дослідження є бюджетне законодавство України, країн із розвиненою економікою, а також судова практика застосування норм бюджетного законодавства.

Метою проекту є розробка сучасної концепції правового забезпечення реалізації бюджетних відносин в Україні як складника цілісної концепції удосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері публічної фінансової діяльності, і напрацювання пропозицій щодо подальшого вдосконалення актів бюджетного законодавства України.

Основні завдання проекту:

 1. Узагальнення методологічних підходів до вивчення проблем правового регулювання бюджетних відносин.
 2. З’ясування і висвітлення особливостей правового регулювання бюджетних відносин в сучасних умовах.
 3. Висвітлення фінансово-правових підходів щодо принципів побудови бюджетної системи України, структури доходів і видатків бюджетів, засад реалізації міжбюджетних відносин, виконання бюджетів.
 4. Виявлення основних тенденцій та перспектив розвитку бюджетного законодавства України в сучасних соціально-економічних умовах.
 5. Розробка конкретних пропозиції щодо вдосконалення норм бюджетного законодавства.
 6. Аналіз позитивного досвіду країн колишнього радянського союзу та європейських країн у регулюванні бюджетної діяльності; процесів повернення коштів платникам податків і з зборів з державного бюджету.
 7. Визначення основних напрямів удосконалення антикорупційних механізмів під час формування та використання коштів бюджетів різних рівнів.
 8. Вирішення проблеми наповнення місцевих бюджетів.
 9. Розробка організаційних засад формування доходів місцевих бюджетів з метою забезпечення дієвості управлінських рішень у процесі наповнення фондів грошових коштів органів місцевого самоврядування.