Людина у міжнародному праві

(номер державної реєстрації 0113U000493)

Керівник проекту –

Буроменський Михайло Всеволодович – д.ю.н., член-кореспондент АПрНУ, професор, зав. кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн.

Колектив виконавців:

 1. Тарасов Олег Володимирович – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн;
 2. Трагнюк Олеся Янівна – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн;
 3. Сенаторова Оксана Василівна – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн;
 4. Комарова Тетяна Вячеславівна – к.ю.н., асистент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн.

 

 Об’єктом дослідження виступатимуть правові відносини, що виникають у процесі реалізації прав і свобод, а також встановлення відповідальності людини на сучасному етапі розвитку міжнародного спілкування.

Предметом дослідження є міжнародно-правова особа людини, а також норми міжнародного права, в тому числі й інтеграційного права, та практика їх застосування.

Метою проекту є розробка сучасної концепції людини як суб’єкта міжнародного права, правового забезпечення статусу людини у міжнародних відносин як складника цілісної концепції вдосконалення правового регулювання суспільних відносин в міждержавній сфері в умовах її розвитку, визначення ступеня ефективності правового регулювання відповідних відносин в окремих галузях міжнародного права і на підставі здійсненого аналізу напрацювання пропозицій щодо подальшого вдосконалення механізмів забезпечення правового статусу людини в умовах глобалізації та регіональної інтеграції.

Основні завдання проекту:

 1. Узагальнення методологічних підходів до вивчення питань правового статусу людини у міжнародному праві, в мовах змін, що відбуваються.
 2. Визначення міжнародно-правових підходів до поняття «людина – суб’єкт міжнародного права», а також визначення меж здійснення окремих категорій прав людини у міжнародному праві.
 3. Висвітлення основних етапів формування ідей щодо визнання міжнародної правосуб’єктності людини та практики їх втілення.
 4. Теоретичне обґрунтування трансформації поняття міжнародна правосуб’єктність у зв’язку з розвитком і удосконаленням новітніх галузей міжнародного права.
 5. Виявлення стану, тенденцій та перспектив розвитку правового статусу людини у міжнародному праві в умовах глобалізації світових економічних і суспільних явищ, інтеграції правових систем, адаптації національного законодавства до права ЄС.
 6. Визначення поняття та особливостей деліктоздатності людини за нормами міжнародного права.
 7. Висвітлення механізмів реалізації міжнародної кримінальної відповідальності та обґрунтування напрямків удосконалення правового регулювання відповідальності людини у сучасному міжнародному праві.

 

Отримано такі результати:

 1. Проведено «круглий стіл» в межах кафедри міжнародного права, присвячений сучасним проблемам міжнародного права, пов’язаних із подіями на території України у 2014 році.
 2. Проведено дослідження особливостей регулювання статусу фізичної особи у період збройних конфліктів, та застосування норм міжнародного гуманітарного права до цивільного населення.
 3. Опрацьовано авторські концепції щодо еволюції правового забезпечення статусу фізичної особи у праві Європейського Союзу; розкрито особливості основних методологічних підходів щодо встановлення змісту міжнародно-правового статусу людини через призму персонологічної парадигми. Удосконалено теоретико-методологчні засади дослідження міжнародної правосуб’єктності фізичної особи у сучасній юридичній науці. Отримав подальший розвиток критичний підхід щодо антропологічного нігілізму у доктрині міжнародного права.
 4. Сформульовані авторські висновки щодо ролі Європейського Суду справедливості в удосконаленні правового механізму захисту прав особи, як суб’єкта інтеграційного права, у ЄС. А також, на основі результатів наукового дослідження, вперше сформульовано новий науковий напрям – правова персонологія, який дає можливість визначити місце людини у системі суб’єктів міжнародного права.

 

Опубліковано:

Монографії:

 1. Буроменський М. В. Доктрина взаємодії міжнародного і українського права та національна судова практика // Проблеми застосування міжнародних стандартів, у правовій системі України. – К.: Юридична практика, 2014. – С. 337-358;
 2. Буроменський М. В. Політичні підстави та міжнародно-правові проблеми постійного членства Російської Федерації в Раді Безпеки ООН // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. – К.: 2014. – С.908-931;
 3. Буроменський М. В., Заєць А. П. Щодо легітимності діючої сьогодні влади в Україні // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. – К.: 2014. – С. 117-121;
 4. Тарасов О. В. Cуб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: монографія/ О. В. Тарасов. – Х.: Право, 2014. – 512 с. 

 

Наукові статті:

 1. Буроменський М. В. Міжнародно-правові проблеми постійного членства Російської Федерації в Раді безпеки ООН / М. В. Буроменський // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 208-221;
 2. Тарасов О. В. Персонативний юридичний факт: теоретико-методологічний та міжнародно-правовий вимір [Текст] / О. В. Тарасов // Проблеми законності. – 2014. – Вип. 126. – С. 208–213;
 3. Тарасов О. В. Правосубъектность международных неправительственных организаций: персонологический анализ [Текст] / О. В. Тарасов // Legea si viata. – 2014. – № 6. – С.126-129;
 4. Тарасов О. В. Институт представительства с точки зрения правовой персонологии: общетеоретическая и международно-правовая характеристика [Текст] / О. В. Тарасов // Legea si viata. – 2014. – № 7. – С.42-45;
 5. Тарасов О. В. Международная правосубъектность субнациональных территориальных единиц: нормологический и персонологический подходы [Текст] / О. В. Тарасов // Legea si viata. – 2014. – № 8. – С.143-146;
 6. Тарасов О. В. Международная правосубъектность в мировой юридической литературе межвоенного периода (1918-1939 гг.) [Текст] / О. В. Тарасов // История государства и права. – 2014. – №22. – С. 59–63;
 7. Тарасов О. В. Международная правосубъектность в классической литературе XVII – начала ХХ века [Текст] / О. В. Тарасов // История государства и права. – 2014. – №24. – С. 19–25;
 8. Сенаторова О. В., Толстенко Ю. О. Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності Міжнародного кримінального суду / О. В. Сенаторова, Ю. О. Толстенко // Наук. вісник Ужг. нац. ун-ту – Ужгород, 2014. – № 27;
 9. Сенаторова О. В. Санкції Ради Безпеки ООН: сучасний стан та перспективи застосування // Форум права – Харків, 2014.

 

Навчальні посібники:

 1. Трагнюк О. Я. Міжнародне енергетичне право і сталий розвиток: навч. посіб. – Х. : Видавництво Націон. аерокосмічного університету ім. Н. Є. Жуковського, 2014. – 250 с.

 

Участь у наукових конференціях:

 1. Регіон. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 24-25.04.2014 р.);
 2. Конференція «The 20th anniversary of the ratification by Poland of the Convention on the Prevention of the Torture », 16 жовтня 2014 року, м. Варшава;
 3. Конференція «ODIHR TRIALE Monitoring Annual Meeting», 26-28 листопада 2014 року, м. Тбілісі;
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків», 09-10 жовтня 2014 р., м. Харків.

 

Відповіді на запити вищих органів влади та управління, Вищих Судів України:

 1. Буроменський М. В. підготував відповідь на запит «Про відповідальність Конституції України Статуту Міжнародного кримінального суду». Також ним проводилася експертна робота з питань антикорупційної політики в рамках ОБСЄ, а також експертна робота з питань запобігання дискримінації в рамках програми розвитку ООН;
 2. Трагнюк О. Я. підготувала висновок на запит Вищого адміністративного суду України про можливість застосування практики Європейського суду справедливості (Суду ЄС) у судовій практиці адміністративних судів під час розгляду адміністративних справ як джерела права від 21.10.2014 № 1416/8/14-14.